Egedal Kommune

Kortlægning 2016-2020

Egedal 

Grundvandskortlægningen i Egedal er færdiggjort.

Kortlægningen af Egedal er udført i regi af kortlægningsprojektet "FEAR"-projektet.

"FEAR"-projektet er et kortlægningsprojektet på tværs af kommunerne Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde, som Miljøstyrelsen har iværksat på baggrund af indmeldinger om ændringer i indvindingsstrukturen fra nævnte kommuner.

Projektet er udført på tværs af kommunerne for at sikre sammenhæng i undersøgelser og tolkninger på tværs af kommunegrænserne og for at opnå stordrifts fordele.

Omkring halvdelen af Egedal er kortlagt i forbindelse med "FEAR"-projektet. "FEAR"-projektet inkludere derudover hele Allerød Kommune, hele den del af Frederikssund Kommune der er øst for Roskilde Fjord samt den nordøstligste del af Roskilde Kommune.

Arbejde udført i Egedal Kommune

Opstart - Grundvandskortlægning i Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde Kommuner (FEAR)

På baggrund af indmeldinger i indvindingsstrukturen har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en opstartsrapport for afklaring af kortlægningsbehov. Med udgangspunkt i anbefalingerne fra denne er følgende arbejde blevet besluttet - og udført.

Grundvandskemi Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde. "FEAR" området.

Grundvandskemisk gennemgang af området som baggrund for senere sårbarhedskortlægning samt input til opstilling af hydrostratigrafisk model.

Grundvandskortlægning i Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde Kommuner - "FEAR-området". Hydrostratigrafisk model.

Hydrostratigrafisk model blev opstillet for hele projektområdet.

Grundvandskortlægning i Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde Kommuner - "FEAR-området". Hydrologisk model.

Hydrologisk model blev opstillet for hele projektområdet. Denne er brugt til beregningen af oplandene.

Grundvandskortlægning i Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde Kommuner - "FEAR-området". Resultat.

Heri er resultatet af sårbarhedskortlægning, NFI og IO afrapporteret.

Teknisk beskrivelse af BNBO-beregninger inden for FEAR kortlægningsområde - Allerød, Frederikssund og Roskilde Kommune

Der er beregnet nye BNBO for den del af vandværkerne i Allerød Kommune hvor der er registreret væsentlige ændringer i indvindingsmønsteret.