Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kortlægningsprocessen

Med  den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

  • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
  • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
  • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

  • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
  • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
  • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
  • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
  • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes  her .

Kortlægninger (2016-2020)

Kortlægning i Sønderborg og Aabenraa Kommuner: Miljøstyrelsen, januar 2018: Beregning/afgrænsning af nye administrative oplande for de almene vandværker fra Sønderborg og Aabenraa Kommuner samt områdeudpegning af NFI og IO i OSD og indvindingsoplande. Udarbejdet af Envidan og Orbicon.

Denne kortlægning omfatter det tidligere Felsted-Sundeved kortlægningsområde, som dækker dele af Sønderborg og Aabenraa kommuner.

I forbindelse med denne grundvandskortlægning er der genberegnet indvindingsoplande til almene vandværker i Felsted-Sundeved kortlægningen. Derudover er der justeret nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) ift. til de nye oplande og undtagelsesvis inden for områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD).