Aabenraa Kommune

Kortlægningsprocessen

Med den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

  • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg inden for OSD
  • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder
  • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

Når Miljøstyrelsen starter en kortlægning, opdeles den i kortlægningsprocesserne:

  • Screening (screening og prioritering af de indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne)
  • Opstart (analyse af eksisterende data samt anbefalinger til kortlægning)
  • Data (supplerende data indsamles, behandles og tolkes samt indvindingsoplande beregnes)
  • Resultat (justering af områdeafgrænsninger)
  • Afslutning (ændrede områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelsen)

Det betyder, at hjemmesiden løbende opdateres, efterhånden som kortlægningen når gennem de enkelte kortlægningsprocesser.

Se en mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020.

Kortlægninger (2016-2020)

Kortlægning i Sønderborg og Aabenraa Kommuner: Miljøstyrelsen, januar 2018: Beregning/afgrænsning af nye administrative oplande for de almene vandværker fra Sønderborg og Aabenraa Kommuner samt områdeudpegning af NFI og IO i OSD og indvindingsoplande. Udarbejdet af Envidan og Orbicon.

Denne kortlægning omfatter det tidligere Felsted-Sundeved kortlægningsområde, som dækker dele af Sønderborg og Aabenraa kommuner.

I forbindelse med denne grundvandskortlægning er der genberegnet indvindingsoplande til almene vandværker i Felsted-Sundeved kortlægningen. Derudover er der justeret nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) ift. til de nye oplande og undtagelsesvis inden for områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD).