Afrapportering 2016-2020

I en periode på op til 2 år kan der forekomme uoverensstemmelser mellem afgrænsning fra kortlægningen og udpegning i bekendtgørelse om drikkevandsressourcer af OSD, indvindingsoplande, BNBO, NFI, SFI og IO, idet udpegning af områdeafgræsninger kun sker 1 gang årligt. De til enhver tid gældende udpegninger er tilgængelige på Danmarks Arealinformation og MiljøGIS.