Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I henhold til Vandforsyningsloven skal Miljø- og fødevareministeren kortlægge og udpege drikkevandsressourcer.

Kortlægningen udføres af Grundvandskortlægningen under Miljøstyrelsen, hvorved der afgrænses:

  • Områder med drikkevandsinteresser (OD)
  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Indvindingsoplande til almene vandforsyninger
  • Følsomme indvindingsområder for henholdsvis nitrat (NFI) og sprøjtemidler (SFI)
  • Indsatsområder (IO)
  • Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Udpegningen sker løbende gennem Bekendtgørelse om udpegning om drikkevandsressourcer efterhånden, som der afgrænses nye områder i grundvandskortlægningen. Se uddybende beskrivelse af områdeudpegninger.

Bekendtgørelsen sendes i offentlig høring. Bekendtgørelsesprocessen tager erfaringsmæssigt omkring 1 år.

De til enhver tid gældende områdeudpegninger kan ses på Danmarks Arealinformation på Danmarks Miljøportal.

Bekendtgørelser ses nedenfor.

Status for bekendtgørelsesproces

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer er sendt i høring fra 19. juni til 21. august 2020. Høringsmateriale kan findes på Høringsportalen og områdeafgrænsninger kan ses på MiljøGIS. Bekendgørelsen vil erstatte Bekendtgørelse nr. 1153 om udpegning af drikkevandsressourcer af 18. november 2019.