Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I henhold til Vandforsyningsloven skal Miljø- og fødevareministeren kortlægge og udpege drikkevandsressourcer.

Kortlægningen udføres af Grundvandskortlægningen under Miljøstyrelsen, hvorved der afgrænses:

  • Områder med drikkevandsinteresser (OD)
  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Indvindingsoplande til almene vandforsyninger
  • Følsomme indvindingsområder for henholdsvis nitrat (NFI) og sprøjtemidler (SFI)
  • Indsatsområder (IO)
  • Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Udpegningen sker løbende gennem Bekendtgørelse om udpegning om drikkevandsressourcer efterhånden, som der afgrænses nye områder i grundvandskortlægningen. Se uddybende beskrivelse af områdeudpegninger.

Bekendtgørelsen sendes i offentlig høring. Bekendtgørelsesprocessen tager erfaringsmæssigt omkring 1 år.

De til enhver tid gældende områdeudpegninger kan ses på Danmarks Arealinformation på Danmarks Miljøportal.

Bekendtgørelser ses nedenfor.

Status for bekendtgørelsesproces

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer er trådt i kraft 1. januar 2021. Høringsnotat kan ses på Høringsportalen og de til en hver tid gældende områdeudpegninger kan ses på Danmarks Arealinformation og i MiljøGIS. Bekendtgørelsen erstatter Bekendtgørelse nr. 1153 om udpegning af drikkevandsressourcer af 18. november 2019.

Gældende bekendtgørelse