Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I henhold til Vandforsyningsloven skal Miljø- og fødevareministeren kortlægge og udpege drikkevandsressourcer.

Kortlægningen udføres af Grundvandskortlægningen under Miljøstyrelsen, hvorved der afgrænses:

  • Områder med drikkevandsinteresser (OD)
  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Indvindingsoplande til almene vandforsyninger
  • Følsomme indvindingsområder for henholdsvis nitrat (NFI) og sprøjtemidler (SFI)
  • Indsatsområder (IO)
  • Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Udpegningen sker løbende gennem Bekendtgørelse om udpegning om drikkevandsressourcer efterhånden, som der afgrænses nye områder i grundvandskortlægningen.

Bekendtgørelsen sendes i offentlig høring. Bekendtgørelsesprocessen tager erfaringsmæssigt omkring 1 år.

De til enhver tid gældende områdeudpegninger kan ses på Danmarks Arealinformation på Danmarks Miljøportal.

Bekendtgørelser ses nedenfor.

Status for bekendtgørelsesproces

Ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer sendes i høringfra den 12. august til den 23. september 2019. Høringsmateriale kan ses på høringsportalen og områdeafgrænsningerne kan ses på grundvandskortlægningens MiljøGIS. Den kommende bekendtgørelse vil følge op på bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018.