Drikkevandsfonden

Med Finanslov 2022 er afsat 170 mio. kr. til opgaver i regi af en ny drikkevandsfond, som administreres af Miljøstyrelsen.

Drikkevandsfonden skal give tilskud til målrettet grundvandsbeskyttelse i de udsatte og strategisk vigtige områder for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Drikkevandsfonden skal endvidere undersøge og indsamle kommunernes og vandforsyningers erfaringer med målrettet grundvandsbeskyttelse. Drikkevandsfondens arbejde udføres af fire arbejdsgrupper, og inddrager DANVA, Danske Vandværker, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer i tilrettelæggelsen af arbejdet gennem en Følgegruppe.

Du kan læse mere om Drikkevandsfondens organisering og interessentinddragelse i kommissorierne for arbejdet.

Drikkevandsfondens organisationsdiagram. Styregruppen for indsatser under Drikkevandsfondens har repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Miljøministeriets Departement. Forpersonen er fra Miljøstyrelsen. Under Styregruppen er seks grupper. Styregruppen inddrager løbende en følgegruppe med repræsentanter fra interessenter på drikkevandsområdet: Kommunernes Landsforening, Danske Vandværker, DANVA, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Regioner og Landbrug & Fødevarer.  Et sekretariat tager sig af det administrative vedrørende Styregruppens arbejde. Derudover er der fire arbejdsgrupper. Arbejdsgruppe et arbejder med det formelle vedrørende tilskudspuljerne, eksempelvis hvilke kriterier som skal der skal gives tilskud efter, udarbejdelse af tilskudsbekendtgørelse mm. Arbejdsgruppe 2 udøver et forberedende arbejde til en eventuel revision af de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser. Arbejdsgruppe 3 står for en række analyser, som skal samle viden og erfaringer om blandt andet den målrettede grundvandsbeskyttelse. Arbejdsgruppe 4 står for det praktiske vedrørende tilskudsordningerne, eksempelvis IT-opsætning, vejledningsmateriale og naturligvis sagsbehandlingen.

Diagram: Miljøstyrelsen

Tilskudspuljer

I perioden 1. september - 14. oktober er de to nye tilskudsordninger åbne for ansøgninger. 

Den ene tilskudsordning skal beskytte strategisk vigtige arealer, eksempelvist mindre øer, hvor det ikke umiddelbart er muligt at etablere alternativ vandforsyning, og man derfor er meget afhængig af en begrænset mængde grundvand. Et andet eksempel på et strategisk vigtigt areal kan være omkring større byer, hvor der ligeledes er en begrænset grundvandsressource, som kan kræve en målrettet beskyttelse. Det er en 4-årig tilskudspulje, der åbner første gang i 2022. Der er afsat 32,5 mio. kr. til puljen i 2022, 32,5 mio. kr. i 2023, 29,9 mio. kr. i 2024 og 14,6 mio. kr. i 2025.

Den anden tilskudsordning skal støtte sløjfningen af ubenyttede og ukorrekt-nedlagte boringer og brønde, da disse fungerer som adgangsveje for forurening ned til grundvandet. Dette er en 3-årig pulje, der åbner første gang i 2022. Der er afsat 2 mio. kr. pr år i perioden 2022-2024.

Begge tilskudsordninger vil kunne søges af kommuner og vandforsyninger. 

Læs mere om tilskudsordningerne og hvordan du søger.

 

Videns- og erfaringsopsamling

Under Drikkevandsfonden er der udover de to tilskudspuljer afsat midler til videns- og erfaringsprojekter. I 2022 planlægges at gennemføre tre analyser; først og fremmest udføres en landsdækkende analyse, som undersøger kommunernes erfaring med udarbejdelse og implementering af indsatsplaner, vandforsyningsplaner og andre aktiviteter rettet mod beskyttelse af grundvandet. Analyse iundersøger desuden et repræsentativt udsnit af landets vandforsyningers erfaring med samme.

Den anden analyse skal i et udvalgt geografisk område undersøge den hidtidige forvaltning af den grundvandsressource, som er til rådighed for drikkevand i området, samt give input til, hvordan grundvandsressourcen beregnes, og kan forvaltes i fremtiden. Dette forventes at danne grundlag for en eventuelt revision af den statslige udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser.

Endelig vil den tredje analyse afklare, om nye forskningsresultater af pesticiders opførsel på lerjorde kan udvikles, og dermed være et supplerende værktøjer til brug for den målrettede grundvandsbeskyttelse. 

Analysernes resultater vil blive offentliggjort her, i takt med at de bliver færdige.

Læs mere:

Detaljerne bag den politiske afftale, der førte til Drikkevandsfonden kan tilgås via Finansloven 2022 og på Miljøministeriets hjemmeside

 

Referater fra følgegruppens møder

Følgegruppen har mødtes tre gange indtil videre i 2022. 

Du kan finde referater fra møderne her:

Følgegruppemødet d. 23. februar

Følegruppemødet d. 27. april

Følgegruppemødet d. 31. august (referat på vej)