Lodsejere

Rådighedsindskrænkninger

I de situationer kan kommunen give påbud om rådighedsindskrænkninger til lodsejere, der enten har en indvindingsboring placeret på deres ejendom, eller hvis ejendom er placeret i beskyttelsesområdet. Et sådant påbud kan f.eks. indeholde vilkår om, hvilke typer af pesticider der kan bruges i beskyttelsesområdet.

Erstatning

Pålægges din ejendom rådighedsindskrænkninger, fremgår det af lovgivningen, at du kan være berettiget til erstatning. Når kommunen giver dig påbud, vil de samtidig også have vurderet, hvad erstatningen skal være. Hvis du er enig i vurderingen, vil sagen stoppe her. Erstatning skal udbetales af kommunen og endeligt afholdes over vandprisen af forbrugerne i området.

Hvis erstatningen efter din opfattelse ikke står mål med rådighedsindskrænkningerne, kan sagen blive indbragt for taksationsmyndighederne. Dette sker ved, at du retter henvendelse til din kommune og beder om, at sagen skal indbringes for taksation. Kommunen vil herefter sørge for, at sagen bliver indbragt. Taksationsmyndighederne tager stilling til erstatningens størrelse, men kan ikke tage stilling til indholdet af påbuddet.

Klage

En klagevejledning vil fremgå af påbuddet fra kommunen. Påbuddet kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet eller domstolene.

Spørgsmål og svar

På siden Spørgsmål og svar vil vi svare på, hvordan boringsnære beskyttelsesområder kan påvirke dig som lodsejer.
Spørgsmål til konkrete boringsnære beskyttelsesområder skal rettes til din kommune.