Regnvand

Genbrug af regnvand

Illustration: Frits Ahlefeldt-Laurvig

På grund af klimaforandringerne får vi flere og kraftigere regnskyl. Det betyder, at store mængder regnvand med jævne mellemrum skal håndteres lokalt. Det kan være en udfordring at lede vandet bort, så derfor kan det være en god idé at løse problemet ved at genbruge vandet.

Brug af regnvand som erstatning for drikkevand til andre formål end drikkevand er den hyppigste form for genbrug af vand. Mange private husejere har installeret regnvandstanke, der opsamler regnvand, så det kan genbruges til fx tøjvask, toiletskyl og havevanding. Der findes også eksempler på boligforeninger og virksomheder, der opsamler regnvand fra tage og genbruger det til toiletskyl og/eller tøjvask.

Nogle genbruger regnvand for at spare penge, men for mange er genbrug af regnvand en simpel og logisk måde at værne om miljøet på.

Opsamlet regnvand fra tage kan være egnet til følgende formål:

 • Toiletskyl og tøjvask i boliger 
 • Havevanding og bilvask på egen ejendom
 • Vanding af offentlige arealer
 • Vand til teknisk brug og procesformål i virksomheder – dog ikke i virksomheder, der producerer lægemidler eller andre produkter, hvor der stilles særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyningen. Fødevarevirksomheder kan kun anvende opsamlet regnvand fra fx tagflader, hvis der er tale om primærproducenter af frugt og grønt eller landmænd med animalsk produktion og der er indhentet forudgående tilladelse hos Fødevarestyrelsen.
 • Toiletskyl i institutioner og bygninger med offentlig adgang, når der foreligger en tilladelse fra kommunen efter drøftelse med Sundhedsstyrelsens regionale enhed.

I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand til toiletskyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke anvendes til tøjvask. 

Dog må der ikke ifølge den gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg anvendes opsamlet regnvand i: 

 • Hospitaler og plejehjem
 • Andre institutioner for særligt følsomme grupper (fysisk og psykisk handikappede)
 • Døgninstitutioner for børn under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver)

Ved opsamling af regnvand fra tage afhænger mængden af, hvor stort et tagareal, du har, og hvilken hældning taget har. Tage af følgende materialer er ikke egnede til regnvandsopsamling:

 • Tage med ny bitumenbelægning (tagpap)
 • Græs-, mos- og stråtage 
 • Kobbertage og kobbertagrender 
 • Asbestholdige tage
 • Tage som er særlig udsat for forurening med fugleekskrementer

Det er relativt enkelt for private boligejere at genbruge regnvand opsamlet på egen grund. Det kan være krav til, at der indhentes udledningstilladelse hos kommunen til genbrug af opsamlet regnvand til havevanding og bilvask (afhængig af kommune). Det er ikke nødvendigt at indhente tilladelse til installation af anlæg til brug af opsamlet regnvand til toiletskyl og tøjvask i eksisterende enfamiliehuse, men det skal anmeldes til vandforsyningen. Installationen skal foretages af en autoriseret VVS-installatør. Der gælder særlige regler for institutioner og bygninger med offentlig adgang, ligesom der også gælder særlige regler for visse typer virksomheder.

Anvendelse af opsamlet regnvand til toiletskyl og tøjvask reguleres efter følgende love og normer:

Anvendes regnvand til andre formål end toiletskyl og tøjvask samt vanding og bilvask på egen ejendom, kan mulighederne for anvendelsen desuden blive begrænset af lovgivningen på arbejdsmiljø-, sundheds-, fødevare-, og miljøområdet.

Eksisterende enfamiliehuse 

Etablering af regnvandsanlæg i eksisterende enfamiliehuse kræver ikke kommunens tilladelse. Dvs. man frit kan kontakte en autoriseret VVS-installatør og bestille et anlæg. Det er et krav, at anlægget anmeldes til den lokale vandforsyning/vandværket.

Dog skal VVS-installatør være opmærksom på, at anlægget skal udformes i henhold til Rørcenter-anvisning 003 Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger , og at der ved vandledningens indgang til ejendommen og før afgrening til anden ledning (lige efter vandmåleren) skal etableres en passende og funktionsdygtig tilbagestrømningssikring af en autoriseret VVS-installatør.

Det er kun regnvand opsamlet fra tage, der må anvendes til toiletskyl og tøjvask i ejen-dommen. Det er med den nuværende lovgivning ikke tilladt at opsamle vand fra andre flader som altaner, terrasser eller parkeringspladser til wc-skyl og tøjvask.

Alt arbejde på drikkevandsinstallationerne skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og alt arbejde på afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Den enkelte kommune fastsætter kravene til spildevandsafledningen ud fra en konkret vurdering, herunder om det er tilladt at opsamle regnvand i tønde. I praksis opsamler mange borgere dog regnvand til havevanding i en tønde. Det er vigtigt, at det opsamlede regnvand ikke tilkobles ejendommens vandinstallationer eller tilsluttes udendørshaner og lign., da det udgør en forureningsrisiko for det rene drikkevand.

Nye enfamiliehuse og etageboliger

Etablering af regnvandsanlæg i nye enfamiliehuse og etageboliger kræver ikke særskilt tilladelse fra kommunen, men er omfattet af byggetilladelsen eller anmeldelsen af byggeriet. Der skal derfor i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse fremsendes oplysninger om regnvandsanlægget. Regnvandsanlægget skal færdigmeldes til vandforsyningen, se vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger

Det er kun tilladt at opsamle regnvand fra tage og anvende det til tøjvask og toiletskyl. Det er med den nuværende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ikke tilladt at opsamle vand fra andre flader end tage, f.eks. altaner og parkeringspladser til disse anvendelser.

I ansøgningen bør der oplyses om:

 • hvor regnvandsanlægget skal etableres (adresse og matrikel)
 • hvilke vandmængder der forventes opsamlet og genanvendt, herunder størrelse og materialer af tagflader
 • hvilke formål det opsamlede regnvand skal anvendes til (toiletskyl og/eller tøjvask)
 • hvordan anlægget planlægges udført
 • hvornår anlægget tages i brug.

Tjek kommunens hjemmeside, om der ligger ansøgningsskemaer, man kan bruge eller spørg leverandøren af regnvandsanlægget, om han/hun kan hjælpe med at udarbejde ansøgningen.

Alt arbejde på drikkevandsinstallationerne skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og alt arbejde på afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Regnvandsanlægget må først etableres, når der foreligger en byggetilladelse fra kommunen eller der er indsendt anmeldelse.

Den enkelte kommune fastsætter, om opsamlet regnvand til havevanding eller bilvask kræver tilladelse. Det opsamlede regnvand må ikke tilkobles ejendommens vandinstallationer eller tilsluttes udendørshaner og lign. Det skal tydeligt kunne ses, at vandet ikke har drikkevandskvalitet, f.eks. ved at vandet tappes fra en selvstændig tønde i haven.

Institutioner og bygninger med offentlig adgang

Det er ifølge bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ikke tilladt at genbruge regnvand fra tage i institutioner, på hospitaler og plejehjem og i andre institutioner for særligt følsomme grupper, f.eks. fysisk og psykisk handicappede.

I alle andre institutioner og bygninger med offentlig adgang skal kommunen give tilladelse til installering af et regnvandsanlæg. Dvs. man skal ansøge kommunen om tilladelse til anlægget. I ansøgningen bør der oplyses om:

 • Hvor regnvandsanlægget skal etableres (adresse og matrikel)
 • Brugere af ejendommen (f.eks. børn over 6 år og aftenskoleelever)
 • Hvilke vandmængder der forventes opsamlet og genanvendt, herunder størrelse og materialer af tagflader
 • Hvilke formål det opsamlede regnvand skal anvendes til (kun toiletskyl)
 • Hvordan anlægget planlægges udført
 • Hvornår anlægget tages i brug.

Tjek kommunens/forsyningens hjemmeside, om der ligger ansøgningsskemaer man kan bruge eller spørg leverandøren af regnvandsanlægget om hjælp til at udarbejde ansøgningen.

Anlægget skal udformes i henhold til Rørcenter-anvisning 003 Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger .

Alt arbejde på drikkevandsinstallationerne skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og alt arbejde på afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Regnvandsanlægget må først etableres, når der foreligger en tilladelse fra kommunen. Regnvandsanlægget skal færdigmeldes til vandforsyningen. 

Anvendelse af opsamlet regnvand i virksomheder

Opsamlet regnvand fra tage kan anvendes i virksomheder til toiletskyl på lige fod med de beskrevne regler for institutioner og bygninger med offentlig adgang.

Desuden kan opsamlet regnvand anvendes til andre formål, der ikke kræver drikkevandskvalitet, dvs. vand til teknisk brug og procesformål.

Fødevarevirksomheder kan kun anvende opsamlet regnvand til særlige formål, hvis virksomheden har opnået en særlig tilladelse til at undlade brug af drikkevand til disse formål i henhold til § 5 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Ansøgningen om tilladelse skal indsendes til Fødevarestyrelsen, som sender den videre til Naturstyrelsen med Fødevarestyrelsens indstilling. Der gælder særlige regler for små primærproducenter hvor Fødevarestyrelsen er myndighed.

Hvis virksomheden fremstiller lægemidler eller andre produkter, hvortil der stilles særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyningen, kan der kun anvendes vand af drikkevandskvalitet, dvs. at brug af opsamlet regnvand ikke er muligt.

Sker opsamlingen af regnvand på en måde, hvor vandet er blevet overfladevand i f.eks. en sø eller et vandløb, skal der desuden ansøges om:

 • Indvindingstilladelse i henhold til § 20 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af § 6 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning , og hvis der skal ske en behandling af vandet, skal dette inddrages i ansøgningen om indvindingstilladelse.

Kommunen kan vælge at udstede en foreløbig indvindingstilladelse med krav om dokumentation for bl.a. kvaliteten af overfladevandet før og efter en evt. vandbehandling, før der kan udstedes en endelig tilladelse til vandindvindingen og vandbehandlingen.

I indvindingstilladelsen kan kommunen fastsætte mængder, kvalitetskrav og anvendelsesmuligheder for overfladevandet. Der kan desuden stilles krav om overvågning og dokumentation af de indvundne og anvendte vandmængder.

Kommunen kan søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed's regionale enheder, Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, Bygningsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen, hvis de mener, der er risici ved den ansøgte form for anvendelse af overfladevand. For at myndighederne kan yde bedst mulig rådgivning til kommunerne, bør man som ansøger indarbejde en risikovurdering i ansøgningen. Dvs. der bør foretages en vurdering af følgende forhold:

 • Hvilke aktiviteter foregår på det areal, overfladevandet opsamles fra? Angiv f.eks., om der er særlige aktiviteter med fugle og andre dyr, trafik, mennesker eller andet. 
 • Hvilke materialer består de overflader af, som overfladevandet opsamles fra?
 • Hvilke vandbehandlingsmetoder forventes anvendt – hvis nogen – på det opsamlede overfladevand, hvorfor og hvordan fungerer de?
 • Hvilke formål skal det opsamlede overfladevand anvendes til, herunder hvem/hvad udsættes for sprøjt/areosoler/berøring med vandet og i hvilke mængder og situationer?

Som led i sagsbehandlingen kan kommunen bede om uddybning af oplysninger og om dokumentation af forskellige forhold ved anlægget og anvendelsen af overfladevandet.

I forbindelse med udledningen af opsamlet overfladevand kræves endvidere tilladelse til enten:

 • afledning til kloak i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3,
 • nedsivning til jorden i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 til udledning
  eller
 • udledning til vandløb, søer eller havet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.

Kommunens nedsivnings-, aflednings- eller udledningstilladelse angiver, på hvilke betingelser vandet kan udledes til naturen, vandløb, søer og/eller regn- og spildevandssystemer. Heri kan også indgå krav om overvågning og dokumentation af de anvendte vandmængder.

Enfamiliehuse

Opsamlet regnvand, der anvendes til toiletskyl og tøjvask nedbringer typisk en husstands samlede forbrug af drikkevand med 20-30%.

Til parcelhuse ligger anlægsprisen på et regnvandsanlæg typisk omkring 30-45.000 kr.

Man bør undersøge, om der fra vand- og spildevandsselskabet er muligheder for tilskud til regnvandsanlæg, eller om der gives dispensation for afledningsafgift for den opsamlede regnvandsmængde, som efter brug afledes til kloak.

Man bør først og fremmest få overblik over, hvor store regnvandsmængder man kan opsamle, og hvor stor en del af vandforbruget disse mængder cirka kan erstatte. Den opsamlede mængde regnvand fra tage afhænger af tagarealets størrelse og tagets hældning. 

Den årlige nedbør afhænger til en vis grad af, hvor i landet man bor. På DMI.dk  kan man se den gennemsnitlige, årlige nedbør i sit lokalområde.

Vandbehovet til toiletskyl og tøjvask i vaskemaskiner i beboelser kan fastsættes ud
fra en anvendelse i 365 døgn om året og med et vandforbrug for toiletter på 36 liter
pr. person pr. døgn og for vaskemaskiner med 18 liter pr. person pr. døgn.

Den udnyttelige regnvandsmængde fastsættes som:
A x N x R1 x R2
A = Vandret målt tagareal for egnet tagmateriale (m 2 )
N = Årlig gennemsnitlig nedbørsmængde. 700 liter / m 2 , hvis andet ikke kendes.
R1 = Afstrømningsgrad fra taget
R2 = 0,9 = Anden reduktion af vandmængde ved filtre, overløb mv.

Afstrømningsgraden (R1) kan ved en taghældning på 45° fastsættes til 0,75 for de
almindeligt egnede tagmaterialer (tegl, beton og skiffer). R1 mindskes med 0,05 for
hver gang tagets hældning bliver 15° mindre og øges med 0,05, for hver gang tages
hældning bliver 15° større.

For at sikre, at vandet i lagertanken bliver udskiftet jævnligt, bør der kun tilsluttes
toiletter og vaskemaskiner, der anvendes ofte.

Et eksempel på økonomien i et regnvandsanlæg

Énfamiliehus med 4 beboere og med 140 m 2 vandret tagflade, tegltag med 30 o hældning.
2 toiletter og 1 vaskemaskine.

Vandbehov: 4 x 36 x 365 + 4 x 18 x 365 liter = 78.840 liter

Udnytteligt regnvand: 140 x 700 x 0,70 x 0,9 liter = 61.740 liter

Da den udnyttelige regnvandsmængde er mindre end vandbehovet fastsættes lagertankens volumen til 6 % af den udnyttelige vandmængde.

Volumen: 0,06 x 61.740 = 3.700 liter

Overslagsberegningen ville være fx 25 l/m 2 tag x 140 m 2 tag = 3.500 liter.

Med et tillæg på 10 % til bundfald vil en tank på 3,5 - 4 m 3 være passende.

Opsamlet mængde regnvand: 61,7 m 3 pr. år
Pris for drikkevand: 21,50 kr. pr. m 3
Anlægsudgift til etablering af regnvandsanlæg: 37.000 kr.

Besparelse på køb af drikkevand (61,7 m 3 /år * 21,50 kr./m 3 ) 1.326,55 kr./år

Eksempel på tilbagebetalingstid for regnvandsanlæg: 28 år. Bemærk at prisen på drikkevand varierer fra vandforsyning til vandforsyning. 

Økonomien i regnvandsanlæg kan forbedres, hvis der i forsyningsområdet gives tilskud til anlægsudgiften, hvis tilslutningsafgift tilbagebetales ved håndtering af regnvand på egen grund, eller hvis der gives hel eller delvis fritagelse for afledningsafgiften for det opsamlede regnvand. Hvis det lokale spildevandsforsyningsselskab f.eks. giver en tilbagebetaling af tilslutningsafgiften ved håndtering af regnvand på egen grund på 20.000 kr., vil man i ovennævnte eksempel kunne reducere tilbagebetalingstiden til ca. 13 år, og hermed vil der være en god økonomi i at anlægge et regnvandsanlæg i et enfamiliehus.

Andre bygninger

I kontorbyggerier, etageboliger m.v. afhænger anlægsprisen i høj grad af følgende forhold:

 • Udgifter til interne vandinstallationer til sekundavand
 • Tankstørrelsen
 • Pumper og styringsanlæg

Tilbagebetalingstiden afhænger af

 • De samlede anlægsomkostninger
 • Prisen for drikkevand i dit forsyningsområde
 • Om der er hel eller delvis fritagelse for afledningsafgiften
 • Om der evt. gives tilskud fra dit forsyningsselskab til regnvandsanlæg eller anlæg, der tilbageholder regnvand på egen matrikel.

De årlige driftsomkostninger består hovedsageligt af el-udgifter til pumpe samt udskiftning af filtre og er således minimale.

Hvis opsamlet regnvand skal anvendes til andre formål end toiletskyl og tøjvask, vil prisen i høj grad afhænge af,

 • Om der skal etableres transportledninger/vandledninger fra opsamlingssted til forbrugssted,
 • Om der skal stableres en opsamlingstank og i givet fald, hvilken størrelse denne skal have
 • Om der skal ske en form for vandbehandling, før vandet genanvendes til det ønskede formål.

Bemærk, at opsamlet regnvand ikke bruges til andre husholdningsformål end toiletskyl og tøjvask. Havevanding og bilvask karakteriseres ikke som husholdningsformål. 

I forbindelse med projektet er der endvidere udarbejdet et regneark til brug for en overordnet beregning af økonomien for forskellige typer sekundavandsanlæg.

Regnvandsanlæg til toiletskyl og/eller tøjvask skal udarbejdes i henhold til den gældende udgave af Rørcenter-anvisning 003 Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger.

For at undgå at drikkevandet i ejendommens vandinstallationer forurenes med det opsamlede regnvand, skal der ved drikkevandstilførslen (spædevand) til regnvandsanlægget være et luftgab mellem drikkevandsinstallationen og det højest mulige niveau i regnvandstanken. Dette vil medføre, at der kan høres plasken fra anlægget, når der sker efterfyldning med drikkevand i de perioder, hvor der ikke kan opsamles nok regnvand i forhold til vandforbruget til toiletskyl og tøjvask. Luftgabet må ikke fjernes, da det medfører risiko for forurening af drikkevandet på ejendommen og videre ud i drikkevandsforsyningen, idet regnvandet kan suges tilbage ved undertryk.

Desuden skal det i henhold til Bygningsreglementet sikres, at tilbagestrømningssikringen ved drikkevandsledningens indgang til ejendommen (placeret umiddelbart efter vandmåleren og inden afgrening til anden ledning) lever op til kravene i DS/EN1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer (dokumentet kan købes her). Få en autoriseret VVS-installatør til at tjekke dette. Yderligere vejledning om tilbagestrømningssikring findes i Rørcenteranvisning 015 Tilbagestrømningssikring af Vandforsyningssystemer.

Forbindelsen fra regnvandsanlæggets styreenhed til toiletter og vaskemaskiner samt tilkoblingen af drikkevand til styreenheden skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. Forbindelser til kloakledninger skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Udførelse af andre typer regnvandsanlæg skal ske i henhold til

Opsamlet regnvand har ikke drikkevandskvalitet, men er som udgangspunkt oftest rimelig rent. Vandkvaliteten er påvirket af de overflader, som regnvandet opsamles fra. Dvs. der kan ske påvirkning af vandkvaliteten fra tagmaterialerne eller fra andre aktiviteter, der sker på overfladerne, f.eks. afvaskning af dyreekskrementer og kontakt med nedfaldne blade. Regnvandets kvalitet kan derfor være vekslende og bliver ikke kontrolleret ligesom drikkevandet fra vandforsyningen. 

Regnvand opsamlet fra tage er vurderet til at have en acceptabel vandkvalitet til toiletskyl og tøjvask i ejendomme, hvor der ikke er offentligt adgang.

Hvis regnvandet opsamles fra andre overflader end tage, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke andre parametre, der kan påvirke vandkvaliteten i forhold til, hvad det skal anvendes til. F.eks. ekskrementer fra dyr, affald eller oliespild fra biler. Koncentrationerne af disse parametre kan evt. undersøges ved hjælp af vandkvalitetsanalyser, som udføres af akkrediterede laboratorier. Analyserne kan dog kun give et øjebliksbillede. 

Vandkvaliteten skal sættes i relation til den efterfølgende anvendelse af det opsamlede regnvand. Skal vandet f.eks. anvendes til vanding af grønne arealer, bør det vurderes, om vandkvaliteten kan påvirke naturen i de områder, der vandes, samt om der i forbindelse med tapning, transport og selve vandingen er særlige arbejdsmiljømæssi-ge/sundhedsmæssige forhold, som skal håndteres for at beskytte de personer, der udfører arbejdet f.eks. mod berøring med vandet eller indånding af aerosoler.

Vandplus
VANDPLUS- partnerskabet er afsluttet. Det var et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddelte de 12 millioner kroner til i alt fire projekter, der skulle vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne.

Omfattende LAR-anlæg i andelsboligforening
Forbundne LAR-teknologier afkobler andelsboligforening med 133 lejligheder fra kloaknettet og gør den til et af Københavns største nedsivningsanlæg til regnvand. Læs om løsningen.

Partnerskab om anvendelse af sekundavand
Naturstyrelsen har gennemført partnerskabet for at identificere oplevede barrierer for at bruge mere sekundavand og komme med forslag til, hvordan disse barrierer kan overkommes. Læs rapportenLæs logbog fra workshop og logbog fra konference. I forbindelse med projektet er der endvidere udarbejdet et regneark til brug for en overordnet beregning af økonomien for forskellige typer sekundavandsanlæg.

Udredning om brug af sekundavand i DK
I rapporten sættes fokus på potentialer og barrierer for at erstatte drikkevand med vand fra lokale vandkilder af anden kvalitet end drikkevand til formål. Læs rapporten

Brug af regnvandsanlæg i DK
Rapporten beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner og 10 spildevandsforsyninger, udvalgte ejere/brugere og leverandører af regnvandsanlæg. Læs rapporten

Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København
Anvendelsen af sekundære vandressourcer undersøgt af Københavns Energi. Hovedformålet med projektet er at kunne sammenligne miljøbelastningen ved primærvand og sekundavand. Læs rapporten

Sekundavand i Nordhavn
Rapporten beskriver en række foreslåede koncepter for alternativ vandhåndtering i Københavns Nordhavn og vurderer bæredygtigheden af at implementere dem i den kommende udbygning af det tidligere havneområde.  

LUR: Lokal udnyttelse af regnvand
Der er mange penge at spare ved at bruge regnvand i have og hus. Læs mere om Lokal Udnyttelse af Regnvand.