Vandbesparelser i institutioner

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) har for Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en analyse der viser, at der er et potentiale for vandbesparelser på ca. 10 -15 % i kommunale institutioner – svarende til en samlet besparelse på mindst 115 millioner kr. årligt. Analysen viser, at hvis de kommunale institutioner investerer i vandbesparende teknologi, f.eks. vandbesparende toiletter og brusehoveder, kan investeringen hentes hjem i løbet af et år. Når besparelserne ikke realiseres skyldes det ifølge rapporten bl.a. manglende fokus og viden om teknologiske løsninger.

Rapporten – som du kan finde her – kommer med 10 gode råd til, hvordan institutioner kan spare på vandet:

10 konkrete råd til kommuner og institutioner

  1. Implementer ressourcefordelingsmodeller, der sikrer at besparelser ved vandbesparende tiltag tilfalder samme kasse som udgiften til investeringen tages fra.
  2. Mål vandforbruget og afregn efter reelt vandforbrug. Afdæk forbrugsmønstre ved brug af fjernaflæsning og reager hurtigt ved unormalt vandforbrug.
  3. Reducer vandforbrug fra gamle toiletter med stort vandforbrug, ved udskiftning til 2-skylstoiletter, toiletindsatser eller ved en delvis udskiftning til vandfri urinaler.
  4. Lav lækagesikring og drøft reduceret forsikringspræmie med forsikringsselskab pga. lækagesikring.
  5. Sæt fokus på det varme vand – der er både energi og vand at spare (anvend vandbesparende bruserarmaturer, optimer cirkulationssystem, overvej decentral varmtvandsproduktion ved renoveringer, mv.).
  6. Skab synlighed af vandforbrug og besparelsestiltag i kommunale miljø- og energiledelsessystemer. Inkluder vandforbrug i evt. energirenoveringsprojekter. Sæt fokus på vandforbrug i indkøbsaftaler.
  7. Øg vidensniveauet og udarbejd målrettet information til institutionerne.
  8. Implementer faste kontrol- og vedligeholdelsesrutiner.
  9. Gør brug af sensorer, hvor vandforbrug ved håndvaske pga. løbende haner vurderes at give unødigt vandspild.
  10. Dokumenter resultaterne af vandbesparende tiltag og bidrag til formidling af erfaringer til andre kommuner og institutioner.

Regnvandsanlæg

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg indeholder en bestemmelse om, at anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal være udført i overensstemmelse med den gældende Rørcenteranvisning.

Rørcenteranvisning 003, 4. udgave. september 2012

Krav til drikkevandskvalitet

Kvalitetskriterierne for drikkevand i Danmark er fastsat i den danske lovgivning i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Den danske lovgivning bygger på EU’s drikkevandsdirektiv.