Spørgsmål og svar

Find svar på spørgsmål omkring indberetning af vandforsyningsdata.

Når en analyse skal afvises i Jupiterdatabasen kræver det på nuværende tidspunkt, at der er en direkte dialog mellem tilsynsmyndighed og laboratoriet.

 

Tilsynsmyndighed

Hvis en tilsynsmyndighed registrerer en fejl i en analyse som et laboratorie har lagt til godkendelse i Jupiterdatabasen, er det vigtigt, at tilsynsmyndigheden kontakter laboratoriet og orienterer om den pågældende fejl. Laboratoriet bliver ikke adviseret automatisk, hvis tilsynsmyndigheden afviser en analyse direkte i Jupiterdatabasen. Tilsynsmyndigheden skal altså både afvise prøven i Jupiterdatabasen og kontakte laboratoriet. Når tilsynsmyndigheden afviser en prøve i Jupiterdatabasen, kan der tilføjes en kommentar, som laboratoriet vil kunne se.

 

Laboratorie

Finder laboratoriet fejl i en analyse, som allerede er godkendt af tilsynsmyndigheden, er det vigtigt, at laboratoriet kontakter tilsynsmyndigheden og orienterer om fejlen. Laboratoriet skal bede tilsynsmyndigheden om at afvise prøven i Jupiterdatabasen.

Der er udviklet en funktionalitet i Jupiterdatabasen, hvor et laboratorie via Jupiterdatabasen kan anmode en dataansvarlig om at afvise en analyse. Denne funktionalitet er endnu ikke taget i brug og det kræver, at tilsynsmyndighedens fagsystem udvides med en funktionalitet som kontrollerer, om der ligger en prøve som laboratoriet ønsker afvist.

Se i øvrigt vejledningens kapitel 5, herunder særligt afsnit 5.7.2 og 5.9.

Et vandforsyningsanlæg kan som udgangspunkt kun have én aktiv indvindingstilladelse, og der bør således kun være oplysninger om én tilladt indvindingsmængde i Jupiterdatabasen under ”Aktive tilladelser”.

Ændres en tilladelse for så vidt angår mængden af det vand der må indvindes, så er det den nye tilladte indvindingsmængde der er den gældende. Det er denne tilladte indvindingsmængde samt perioden (start- og slutdato) for denne tilladte indvindingsmængde, der skal fremgå af Jupiterdatabasen. Den nye tilladte indvindingsmængde indberettes som erstatning for den indvindingsmængde der indtil da var den gældende. Ved indberetning af en ny tilladte indvindingsmængde i Jupiterdatabasen, bør myndigheden sørge for at ændre slutdato for den tilladte indvindingsmængde der hidtil var gældende, så dennes slutdato stemmer overens med startdatoen for den nye tilladte vandmængde. Den ”gamle” tilladte indvindingsmængde vil fremadrettet være registreret under ”Inaktive tilladelser” i Jupiterdatabasen. Tilsynsmyndigheden bør altid kvalitetssikre, at en tilladelse er registreret korrekt i Jupiterdatabasen.

 

Meddelelse af en korttidstilladelse.

Den eneste situation hvor to tilladte indvindingsmængder kan fremgå samtidig under ”Aktive tilladelser” i Jupiterdatabasen, er i de tilfælde hvor der meddeles en midlertidig tilladelse (korttidstilladelse) til at indvinde mere vand fra markvandsboringer pga. "ekstraordinære vejrsituationer". En korttidstilladelse meddeles efter Kapitel 3 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, og kan meddeles i en periode på maksimalt tre måneder. En korttidstilladelse indberettes med en tilladte indvindingsmængde samt en start- og slutdato i Jupiterdatabasen. Når tilladelsens slutdato passeres, vil den efterfølgende være at finde under ”Inaktive tilladelser”. Tilsynsmyndigheden bør altid kvalitetssikre, at tilladelsen er registreret korrekt i Jupiterdatabasen.

Se i øvrigt vejledningens kapitel 4.1, 4.7 og 4.8.

Når der oprettes et anlæg i Jupiterdatabasen skal der i feltet ”virksomhedstype” tildeles anlægget en kode, der svarer til anvendelsen. Hvis anlægget ændrer anvendelse, bør koden i ”virksomhedstype” også ændres, så koden svarer til anlæggets nye anvendelse.

Såfremt et anlæg anvendes til forsyning af flere virksomhedstyper, f.eks. til forsyning af både en husstand og en anden virksomhedstype, bør anlægget oprettes med den virksomhedstype (kode), hvortil der stilles de højeste krav til vandkvaliteten.

Se i øvrigt vejledningens kapitel 4.2 og 4.3.