Spørgsmål og svar om indberetning af vandforsyningsdata

Når en analyse skal afvises i Jupiterdatabasen kræver det på nuværende tidspunkt, at der er en direkte dialog mellem tilsynsmyndighed og laboratoriet.

Tilsynsmyndighed

Hvis en tilsynsmyndighed registrerer en fejl i en analyse som et laboratorie har lagt til godkendelse i Jupiterdatabasen, er det vigtigt, at tilsynsmyndigheden kontakter laboratoriet og orienterer om den pågældende fejl. Laboratoriet bliver ikke adviseret automatisk, hvis tilsynsmyndigheden afviser en analyse direkte i Jupiterdatabasen. Tilsynsmyndigheden skal altså både afvise prøven i Jupiterdatabasen og kontakte laboratoriet. Når tilsynsmyndigheden afviser en prøve i Jupiterdatabasen, kan der tilføjes en kommentar, som laboratoriet vil kunne se.

Laboratorie

Finder laboratoriet fejl i en analyse, som allerede er godkendt af tilsynsmyndigheden, er det vigtigt, at laboratoriet kontakter tilsynsmyndigheden og orienterer om fejlen. Laboratoriet skal bede tilsynsmyndigheden om at afvise prøven i Jupiterdatabasen.

Der er udviklet en funktionalitet i Jupiterdatabasen, hvor et laboratorie via Jupiterdatabasen kan anmode en dataansvarlig om at afvise en analyse. Denne funktionalitet er endnu ikke taget i brug og det kræver, at tilsynsmyndighedens fagsystem udvides med en funktionalitet som kontrollerer, om der ligger en prøve som laboratoriet ønsker afvist.

Se i øvrigt vejledningens kapitel 5, herunder særligt afsnit 5.7.2 og 5.9.

Et vandforsyningsanlæg kan som udgangspunkt kun have én aktiv indvindingstilladelse med en given tilladt indvindingsmængde. I Jupiterdatabasen bør der derfor kun være oplysninger om én tilladt indvindingsmængde, og denne oplysning vil være at finde under ”Aktiv – tilladt indvindingsmængde”.

Ændres en indvindingstilladelse for så vidt angår mængden af det vand der må indvindes, så er det den nye tilladte indvindingsmængde der er den gældende, og det er denne tilladte indvindingsmængde samt perioden (start- og slutdato) der skal fremgå af Jupiterdatabasen.

Den nye tilladte indvindingsmængde indberettes som erstatning for den indvindingsmængde der indtil da var den gældende. Ved indberetning af en ny tilladt indvindingsmængde i Jupiterdatabasen, bør myndigheden sørge for at ændre slutdato for den tilladte indvindingsmængde der hidtil var gældende, så dennes slutdato stemmer overens med startdatoen for den nye tilladte indvindingsmængde. Den tidligere tilladte indvindingsmængde vil således fremadrettet være registreret under ”Tidligere tilladte indvindingsmængder”.

Angivelse af en start – og slutdato for en tilladt indvindingsmængde er vigtig for at kunne se historikken i Jupiterdatabasen. Tilsynsmyndigheden bør altid kvalitetssikre, at en tilladt indvindingsmængde er registreret korrekt i Jupiterdatabasen.

Meddelelse af en korttidstilladelse

Den eneste situation hvor to tilladte indvindingsmængder kan fremgå samtidig under ”Aktiv tilladt indvindingsmængde” i Jupiterdatabasen, er i de tilfælde hvor der meddeles en midlertidig tilladelse (korttidstilladelse) til at indvinde mere vand fra markvandsboringer pga. "ekstraordinære vejrsituationer".

En korttidstilladelse meddeles efter Kapitel 3 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, og kan meddeles i en periode på maksimalt tre måneder. 

En korttidstilladelse indberettes med en tilladt indvindingsmængde med en given start- og slutdato, og når den tilladte slutdato passeres, vil denne efterfølgende være at finde under ”Tidligere tilladte indvindingsmængder”.

Angivelse af en start – og slutdato for en tilladt indvindingsmængde er vigtig for at kunne se historikken i Jupiterdatabasen. Tilsynsmyndigheden bør altid kvalitetssikre at en tilladt indvindingsmængde er registreret korrekt i Jupiterdatabasen.

Nedlæggelse af et anlæg

Når et anlæg nedlægges skal tilsynsmyndigheden huske at påføre en slutdato på den tilladte indvindingsmængde, hvis denne ikke er udløbet. Dette er vigtigt, så den tilladte indvindingsmængde ikke længere figurere under ”Aktive tilladte indvindingsmængder” men vil være at finde under ”Tidligere tilladte indvindingsmængder” i Jupiterdatabasen.

Se eventuelt Jupitervejledningens kapitel 8.1.1 (Flere aktive indvindingstilladelser på samme anlæg)

Når der oprettes et anlæg i Jupiterdatabasen skal der i feltet ”virksomhedstype” tildeles anlægget en kode, der svarer til anvendelsen. Hvis anlægget ændrer anvendelse, bør koden i ”virksomhedstype” også ændres, så koden svarer til anlæggets nye anvendelse.

Såfremt et anlæg anvendes til forsyning af flere virksomhedstyper, f.eks. til forsyning af både en husstand og en anden virksomhedstype, bør anlægget oprettes med den virksomhedstype (kode), hvortil der stilles de højeste krav til vandkvaliteten.

Se i øvrigt vejledningens kapitel 4.2 og 4.3.

Kontakt ved spørgsmål

Miljøstyrelsen

Hvis du har generelle spørgsmål til Jupitervejledningen eller tilhørende gældende lovgivning, så kan du kontakte Miljøstyrelsen på Obfuscated Email

GEUS

Hvis du har tekniske spørgsmål til Jupitervejledningen eller hvis du har spørgsmål til kort, borerapporter mv., så kan du kontakte GEUS på Obfuscated Email.

GEUS er ansvarlig for at vedligeholde A-Boringer. Såfremt der er rettelser til A-boringer kontakt Obfuscated Email

Danmarks Miljøportal

Hvis der er spørgsmål om den fælles offentlige del af Jupiterdatabasen (PCJupiterXL datamodel, webservices og godkendelses webformularer) kontakt Obfuscated Email

På Danmarks Miljøportals Help Center kan du finde forskellige vejledninger under emnerne "Grundvand - Jupiter" og "Skriftlige vejledninger", bl.a. til Diadem. 

Fagsystemer

Når tilsynsmyndigheder og laboratorier indlæser data i Jupiterdatabasen, sker dette typisk via et andet fagsystem, et IT-system som via web services kan læse i og opdatere i Jupiterdatabasen. Dette kan f.eks. være GeoGIS, Structura Miljø eller GeoEnvirion.

Disse fagsystemer udbydes af de forskellige udbydere som har opbygget det enkelte fagsystem. Fagsystemer kan være opbygget på forskellig måde, og spørgsmål til disse fagsystemerne skal derfor rettes til udbyder af det enkelte fagsystem.

Tilmelding til nyhedsfeed

Jupiterdatabasen er en fælles offentlig tilgængelig database, som administreres af GEUS: http://jupiter.geus.dk.

Det er muligt at abonnere på nyheder omkring Jupiterdatabasen på GEUS' nyhedsfeed.

Ønskes information om ændring af STANDAT, er det muligt at tilmelde sig DCE`s nyhedsbrev. Hvad angår StanCode findes der services udstillet af DCE til at holde kodelister opdateret.