Grundvand skal bruges til køling og opvarmning

Drikkevandsinitiativ 9 : Grundvand kan bruges til mere end bare drikkevand. Det kan også bruges til opvarmning og køling af virksomheder og boliger, fordi grundvandet året rundt har en stabil temperatur på 8 ° C.

I Danmark har vi endnu kun få erfaringer med opvarmning og afkøling med grundvand. Men i for eksempel Holland og Sverige har man anvendt anlæggene i en årrække og har blandt andet opnået store energibesparelser og reduktioner i udledningen af CO­ 2 .

Det danske grundvand skal naturligvis først og fremmest anvendes til drikkevand. Reglerne om grundvandskøling indeholder derfor grænser for, hvor meget grundvandet må opvarmes for ikke at skabe problemer for drikkevandskvaliteten.

Naturstyrelsen har i 2016 afsluttet et udviklingsprojekt for at undersøge, om det er muligt i højere grad at udnytte grundvandet til køling og opvarmning uden at bringe drikkevandsforsyningen i fare.

Miljøstyrelsen undersøger mulighederne for at indarbejde resultaterne i bekendtgørelsen, så der kan ske en større og mere effektiv udnyttelse af grundvandet til køling og opvarmning.

Afværgevand opvarmer bygninger
I Skovlunde bruger Region Hovedstaden testgrunden ”Innovationsgaragen” til udvikling og test af nye, energieffektive metoder til oprensning af jord- og grundvandsforurening. På grunden er der etableret en afværgeboring, som forhindrer, at en kraftig forurening spreder sig i grundvandet. Gennem afværgeboringen pumpes forurenet grundvand op til overfladen. Her bliver det renset, før det igen pumpes ned i grundvandsmagasinet. På boringen er der monteret en varmepumpe, som trækker energi ud af det 8 grader varme grundvand. Grundvandet fra afværgeboringen er således med til at opvarme ”Innovationsgaragens” to bygninger.

Potentiale for grundvandskøling i Danmark
De såkaldte ATES-anlæg bruger grundvand til afkøling og opvarmning af virksomheder og boliger. En projektgruppe hos Elforsk har vurderet, at der er potentiale for cirka 400 grundvandskøleanlæg i Danmark, der tilsammen kan give en årlig el-besparelse på knapt 130.000 MWh og en årlig varmebesparelse på cirka 700.000 MWh. Det samlede potentiale for CO2-reduktion er opgjort til cirka 220.000 tons om året, svarende til cirka 0,4 procent af Danmarks samlede udledning.

En god investering
Københavns Lufthavne har erstattet 1.100 små decentrale ventilations- og køleanlæg med ét centralt grundvandskøleanlæg. Anlægget producerer kølingen 20-30 gange så effektivt som de gamle anlæg, det afløser, hvilket betyder, at lufthavnen sparer omkring 4.500 MWh om året. Udgiften for anlægget løber op i næsten 55 millioner kroner, men investeringen tjener sig selv ind igen og mere til, da grundvandskøleanlægget forventes at give et overskud på i alt 50 millioner kroner i 2020.

Læs reglerne for tilladelser til varmeindvinding og grundvandskøling