Endnu mere fokus på at reducere vandtab

Drikkevandsinitiativ 8 : Vores gode drikkevand er en uvurderlig ressource, som vi skal passe på, og det er vi rigtigt gode til i Danmark. Danmark er et af de lande i verden, hvor vandforsyningerne taber mindst vand i ledningsnettet. Vandtabet er opgjort til at være 8,9 pct. på landsplan. Til sammenligning spildes der i mange lande mellem 30 og 60 pct. af det behandlede vand på vej ud til kunderne.

For så vidt angår verdens storbyer er det estimeret, at de totale omkostninger ved vandtab er 1.007 mia. kr. årligt. Markedspotentialet for vandspildsløsninger er med andre ord stort. 

Danmark er i det globale førerfelt, når det gælder udvikling af teknologier og metoder til reduktion af vandtab. Og det eksporterer vi. Eksporten af vandteknologier skaber arbejdspladser og vækst i Danmark og gør samtidigt en forskel i verden.

Naturstyrelsen afsluttede i 2014 et projekt om teknologiske og ledelsesmæssige muligheder for at reducere vandtab i de danske forsyninger yderligere.

Miljøstyrelsen udarbejder i samarbejde med Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Danske Vandværker og Dansk Miljøteknologi et samlet materiale om metoder til reduktion af vandtab, der skal medvirke til at sikre, at vi fastholder vores globale førerposition med hensyn til det lave vandspild. 

Kraftig reduktion af vandtab i Nyborg
Vandforsyningen NFS Vand A/S, der leverer drikkevand til cirka 7.500 forbrugere i Nyborg og omegn, havde i 2011 et vandtab på 18,1 pct. Det betød, at vandforsyningen skulle betale en strafafgift på 625.000 kr. til staten. Det gav et betydeligt incitament til at nedbringe vandtabet. En række tiltag blev derfor sat i søen, herunder en systematisk søgning efter lækager i hele ledningsnettet, og arbejdet bar hurtigt frugt. I 2013 var vandtabet reduceret til 7,1 pct.

Der er udarbejdet en rapport over, hvordan vandforsyninger med højt vandtab opnår metoder til at bringe vandtabet ned samt at understøtte brugen af den teknologiske udvikling af disse metoder.

Læs rapporten her 

Miljø- og Fødevareministeriet støtter via MUDP-midlerne fyrtårnsprojektet 'Globale vandtab, danske løsninger' med knap 19 millioner kroner. Følg projektet her.