Bedre varsling af pesticidudvaskning

Drikkevandsinitiativ 3 : Vi skal undgå, at der kommer pesticider i grundvandet. Derfor må der i Danmark kun bruges godkendte pesticider. En af betingelserne for, at pesticiderne kan godkendes er, at de bliver nedbrudt hurtigt på marken. En anden betingelse er, at de stoffer, de nedbrydes til, ikke må havne i grundvandet.

Viser det sig, at de godkendte pesticider alligevel påvirker grundvandet, har vi i Danmark et varslingssystem, der tidligt advarer om risikoen. Hvis varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) påviser, at et pesticid eller rester af det udvaskes til grundvandet, kan Miljøstyrelsen vælge at foretage en revurdering af det pågældende pesticid.

I dag vurderes sprøjtemidler inden godkendelse i forhold til modeller og indholdsstoffernes egenskaber. Hvis indholdsstoffer ligger over deres tilladte grænseværdi, forbydes de.

For at beskytte grundvandet bedre mod pesticider blev der på finansloven 2015 afsat 2 mio. kr. årligt i fire år til VAP. Midlerne bruges til etablering af en ny mark på jord med et tyndt lerlag over kalk.