227 mio. kr. til grundvandskortlægning

Drikkevandsinitiativ 1:  I Danmark foretrækker vi at forebygge forurening af grundvandet frem for at rense vandet. Det gør vi, fordi vi ønsker, at vores drikkevand skal produceres fra det renest mulige grundvand, og fordi grundvandet leverer vand til vores åer og søer, der er levested for dyr og planter.

Jo mere vi ved om grundvandet, jo bedre kan vi beskytte det. Allerede i dag har vi et ganske godt billede af, hvor grundvandet er, og hvordan det er beskyttet af forskellige jordlag. Men vi kan blive endnu klogere. Og det bliver vi.

Hvert år kommer 20-40 nye drikkevandsboringer til i områder, hvor grundvandsressourcen ikke er kortlagt. For at indvindingsoplande til disse boringer også kan kortlægges, har regeringen øremærket 227 mio. kroner frem til 2020 til dette formål. På den måde kan vi beskytte grundvandet og sikre rent drikkevand i de nye boringsområder.

Miljøstyrelsen står for den fortsatte kortlægning af grundvandet og udpeger indsatsområder. Herefter tager kommunerne over og laver indsatsplaner, der sikrer den nødvendige beskyttelse af områderne. De kan for eksempel kræve, at brugen af nitrat reduceres ved boringerne.

Regeringens beslutning om at videreføre grundvandskortlægningen blev gennemført ved ændring af vandforsyningsloven i 2015.   

Læs mere om grundvandskortlægning