Nyhedsbrev nr. 9 – Rejseholdet om Vandforsyning 2015 -2016

05-08-2016

Ny bekendtgørelse og vejledning er nu i høring

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse og vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Begge er i offentlig høring frem til 15. august 2016.

Med vedtagelsen af vandområdeplanerne 1. juli 2016, er de tidligere retningslinjer for kommunernes planlægning (retningslinje 40 og 41 i de tidligere vandplaner) ophævet. Dermed er også den tidligere administrationsmodel, den såkaldte trinmodel [1], bortfaldet. Den nye administrationsmodel fremgår af ovennævnte vejledning.

Det nye administrationsgrundlag bygger på en revision af den nuværende trinmodel og har til formål at forenkle kommunernes redegørelseskrav til kommuneplanlægningen samtidig med, at grundvandsbeskyttelsen videreføres i kommunernes fysiske planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Læs høringsbrev og høringsudkast til vejledningen og bekendtgørelsen på høringsportalen .

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse: 42-00493 af 31. maj 2016: Afgørelse om genoptagelse af sag om tilladelse til indvinding af vand fra Omme Å til turbinedrift 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning gør opmærksom på sagen, som kan være relevant for kommunernes administration efter vandforsyningslovens § 20.

Den 9. juli 2013 meddelte Billund Kommune tilladelse til indvinding af vand fra Omme Å til drift af en el-turbine. Oprindeligt havde der været en kornvandmølle, bygget i 1600-tallet, men den blev ombygget til elværk i 1906.

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 10. marts 2015 afgørelse efter § 20 i vandforsyningsloven. Nævnet ophævede Billund Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 om tilladelse til indvinding af vand fra Omme Å til turbinedrift (NMK-42-00389), idet de vurderede, at tilladelse i medfør af vandforsyningsloven § 20 ikke var påkrævet.

Danmarks Sportsfiskerforbund klagede herefter til Natur- og Miljøklagenævnet og bad nævnet om at genoptage sagen.

Natur- og Miljøklagenævnet besluttede at genoptage sagen og stadfæstede den 31. maj 2016 efter fornyet behandling Billund Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 om tilladelse til indvinding af vand fra Omme Å til turbinedrift.

Afgørelsen af 31. maj 2016:

Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelsen blandt andet bemærket, at ”Nævnet finder efter en samlet vurdering, at vandforsyningslovens regler om indvindingstilladelse finder anvendelse i forhold til det omhandlede projekt. Nævnet har i vurderingen navnlig lagt vægt på, at det af den gældende vandforsyningslovs brede formål ikke kan udelukkes, at loven omfatter udnyttelse af vandets drivkraft til brug for drift af el-turbine, sammenholdt med, at det er forudsat i forarbejderne til lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenå, at vandforsyningslovens regler om indvindingstilladelse finder anvendelse ved anvendelse af vandets drivkraft til drift af el-turbine.”

 

Grundvandsdagene 2016 og 2017

Naturstyrelsens enhed Aalborg Grundvand afholdte for første gang Grundvandsdage den 14. juni og 16. juni 2016.

55 kommuner og alle regioner deltog i arrangementet, der havde fokus på den fremadrettede kortlægning og det fællesoffentlige samarbejde. Rejsehold om Vandforsyning deltog begge dage.

Naturstyrelsen vil på baggrund af de mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne invitere til Grundvandsdage igen i 2017.

I 2017 er Grundvandsdagene planlagt til at foregå mandag den 12. juni i Aalborg og torsdag den 15. juni i Odense. Naturstyrelsen offentliggør programmet i løbet af foråret 2017.

Præsentationerne fra Grundvandsdagene findes her.

 

Naturstyrelsen er nu delt i to

Den 1. juli 2016 blev Naturstyrelsen delt i to: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som er statslig myndighed på vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen (NST), som forvalter Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemfører projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv. Rejsehold om Vandforsyning hører til hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Det nye link til rejseholdets hjemmeside er:  https://svana.dk/vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/2015-2016-rejsehold-om-vandforsyning/

Besøg SVANA på www.svana.dk  

Besøg Naturstyrelsen på www.nst.dk

 

Ny kontorchef i Vandforsyning i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Rasmus Moes er pr. 1. juli 2016 ny kontorchef i Vandforsyning (det tidligere kontor for Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand). Rasmus kommer fra en stilling som funktionsleder i styrelsens kontor for Vandplanlægning.

 

Sådan kontakter du Rejsehold om Vandforsyning

E-mail: Obfuscated Email

Telefonisk hotline: 93 56 40 62. Vores hotline er åben mandag og tirsdag fra kl. 10 -12, onsdag fra kl. 13 - 15.

 

Sådan bestiller du et møde med Rejseholdet:

Bestilling af besøg sker ved at skrive eller ringe til os. Vi vil gerne målrette besøget. Derfor beder vi dig om at udfylde dette  skema  og returnere det til rejseholdets e-mail minimum to uger før rejseholdets besøg.

Vi glæder os til at høre fra jer.