Nyhedsbrev nr. 7 – Rejseholdet om Vandforsyning 2015 -2016

16-03-2016

Hvilke bemærkninger giver Naturstyrelsen oftest til høring af kommunernes indsatsplaner?

Kommunerne skal sende forslag til indsatsplan i høring til de berørte kommuner, regioner og til Naturstyrelsen i minimum 12 uger, jf. § 6 i bekendtgørelse om indsatsplaner. I forbindelse med høringen sammenholder Naturstyrelsen indsatsplanen med bl.a. de formelle krav til indsatsplaner i bekendtgørelsens § 3, og Naturstyrelsens kortlægningsresultater. Naturstyrelsen forholder sig ikke til indsatsplanernes faglige vurderinger, herunder rækkevidden og nødvendigheden af de foreslåede indsatser.

Her er nogle af de emner, som oftest giver Naturstyrelsen anledning til bemærkninger:

  • Det er generelt vigtigt for Naturstyrelsens gennemgang af indsatsplaner, at kommunen direkte anfører lovhjemlen for indsatsplanen: Er det en ”skal-plan” i medfør af vandforsyningslovens § 13, hvor indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af den udpegning, som fremgår af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer (bekendtgørelse nr. 1255 af 26/11/2014). Eller er det (også) en ”kan-plan” i medfør af vandforsyningslovens § 13 a, som omfatter områder, som kommunen, uden for det af ministeren udpegede indsatsområde, fagligt vurderer, skal indgå i kommunens indsatsplan.
  • Kommunernes resumé af kortlægningen varierer meget i omfang og niveau fra indsatsplan til indsatsplan. Det skal fremgå af indsatsplanen, hvad der stammer fra den amtslige/statslige kortlægning og hvad, der måtte være kortlagt af kommunen selv, herunder fx vandanalyser. (bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1).
  • Der må ikke være tvivl om, hvor indsatsplanen gælder geografisk, hvilket skal fremgå tydeligt af kort og beskrivelse. Områder, som ikke er formelt udpeget i bekendtgørelsen om drikkevandsressourcer bør benævnes ”prioriterede områder”. Altså områder, hvor kommunens egne faglige vurderinger danner baggrund for en indsatsplan i medfør af vandforsyningslovens § 13 a (bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2).
  • Det kan lette overskueligheden for indsatsplanens interessenter, hvis foranstaltningerne hhv. retningslinjerne i indsatsplanerne sættes ind i et skema, hvor der evt. samtidig fremgår en tidsplan for foranstaltningerne samt ansvaret for hvem, der står for foranstaltningen (bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3). Begreberne foranstaltninger og retningslinjer er defineret i Naturstyrelsens ”Vejledning om Indsatsplaner”, 2015 (afsnit 4.2.5), hvor der også fremgår et eksempel i afsnit 4.2.7.
  • Omfanget af overvågning skal fremgå af indsatsplanen. Det fremgår ofte af kommunernes indsatsplaner, at det er vandværket, der skal gennemføre overvågningen. Det er derfor hensigtsmæssigt for vandværkerne, at omfanget af overvågningen konkret fremgår, så vandværket kan forholde sig til dette – i stedet for, at der blot står, at der skal udarbejdes et overvågningsprogram (bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 4).
  • Den detaljerede opgørelse over behovet for beskyttelse er i nogle tilfælde mangelfuld, specielt når der er tale om prioriterede områder – altså områder, der ikke er udpeget i bekendtgørelsen om drikkevandsressourcer og, hvor kommunen selv vælger at udarbejde en indsatsplan efter vandforsyningslovens § 13 a (bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 5).
  • Der skal være en tidsplan for gennemførelsen af indsatsplanen jf. indsatsbekendtgørelsens § 3, stk. 2. Det vil i princippet sige en tidsplan for, hvornår hver indsats starter og slutter. Naturstyrelsen anbefaler, at kommunen forholder sig til, om indsatsplanen skal tages op til revision om et antal år.
  • De fleste indsatsplaner er 1. generations planer, og de afløser dermed ikke en gammel plan, som skal ophæves, men det kan alligevel være en god oplysning for bl.a. lodsejerne at skrive dette direkte.

Der henvises i øvrigt til Naturstyrelsens ”Vejledning om indsatsplaner”, 2015.

Naturstyrelsens grundvandskortlægning bliver i 2016 samlet i Aalborg, og kommunerne bedes derfor fremover sende forslag til indsatsplaner i høring til hovedpostkassen i Aalborg: Obfuscated Email .

Naturstyrelsen deltager gerne i kommunernes koordinationsforum, jf. bekendtgørelsens § 5.

For evt. spørgsmål til overstående kontakt Peter Henneby, Grundvand Aalborg, Obfuscated Email , tlf: 7254 3794.

 

Koordinationsgruppe for grundvandskortlægning efter 2015

For at sikre et fælles dialogforum på tværs af myndigheder og aktører, er der i efteråret 2015 nedsat en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter for KL, Danske Regioner, DANVA, Danske Vandværker, GEUS, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

Gruppen mødes som udgangspunkt to gange årligt og drøfter aktuelle fælles temaer inden for grundvandskortlægning og beskyttelse af drikkevandet.

Læs mere her

 

Nyt beregningsværktøj for klimatilpasningsprojekter: PLASK

Et nyt værktøj beregner, om det kan betale sig at komme oversvømmelser i forkøbet – eller ej.  Naturstyrelsens nye klimatilpasningsværktøj, kaldet PLASK, er udviklet i samarbejde med COWI. PLASK står for Projekt om Lokale Analyser af Samfundsøkonomi i Klimatilpasning.

Værktøjet fungerer ved, at en kommune eller et spildevandselskab indtaster oplysninger om tidligere skader efter et skybrud sammen med oplysninger om hele den vifte af muligheder, der er for at forhindre skader ved oversvømmelser. Derefter regner værktøjet ud, hvad de forskellige løsninger vil koste på kort og langt sigt – og så kan kommunen vælge den, der bedst kan betale sig. Værktøjet indregner også sidegevinster som for eksempel værdi af natur og lagring af CO2.

Læs mere om værktøjet her

 

Støtte til miljøeffektiv teknologi ved MUDP

Der er nu mulighed for at søge om støtte til udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program(MUDP) i Miljø- og Fødevareministeriet.

Der er 100 mio. kroner at søge om. Ca. halvdelen af midlerne går til tilskud til udvikling og test af nye teknologier, og den anden halvdel går til nogle få store fyrtårnsprojekter, hvor ny teknologi demonstreres i fuld skala.

Der er frist den 2. og den 23. maj.

Vi holder informationsmøde både i Århus (30. marts kl. 13-15 hos Århus Vand) og København (1. april kl. 13.30 -15.30 i Miljøstyrelsen), hvor du kan møde os. Der vil også være virksomheder, som fortæller om deres erfaringer med at søge og have MUDP-støtte til konkrete udviklingsprojekter.

Husk også at du kan tilmelde dig et nyhedsbrev på ecoinnovation.dk, og få sendt alle nyhederne om frister og støtte muligheder direkte til din mail.

 

Korrekt link til vejledning om tilsyn med drikkevandskvalitet og vandforsyningsanlæg

I forrige nyhedsbrev blev beskrevet, at der var foretaget ændringerne i drikkevandsbekendtgørelsens bilag A i Naturstyrelsens Vejledning om tilsyn med drikkevandskvalitet og vandforsyningsanlæg. Desværre blev der linket til den forkerte vejledning, nemlig Vejledning om indsatsplaner.

Se den opdateret Vejledning om tilsyn med drikkevandskvalitet og vandforsyningsanlæg her.

 

Sådan kontakter du rejseholdet

E-mail: Obfuscated Email

Telefonisk hotline: 93 56 40 62 Vores hotline er åben mandag og tirsdag fra kl. 10 -12 & onsdag fra kl. 13 - 15.

Sådan bestiller du et møde med rejseholdet:

Bestilling af besøg sker ved at skrive eller ringe til os. Vi vil gerne målrette besøget. Derfor beder vi dig om at udfylde dette  skema  og returnere det til rejseholdets e-mail minimum to uger før rejseholdets besøg.

Vi glæder os til at høre fra jer.

 

Naturstyrelsen kan alene udtale sig vejledende om lovgivning inden for styrelsens område, og kan ikke tage stilling til konkrete sager. Den præcise rækkevidde af lovgivningen fastlægges i sidste ende af domstolene.