Nyhedsbrev nr. 6 – Rejseholdet om Vandforsyning 2015 -2016

18-12-2015

Status og planer for at færdiggøre udpegningen (ministeren udpeger) af boringsnære beskyttelseszoner (BNBO)

Naturstyrelsen fastlægger BNBO for samtlige aktive drikkevandsboringer tilknyttet de almene vandforsyninger i Danmark. BNBO skal fastlægges ved de boringer, hvor kommunerne ikke har udlagt BNBO. Til dette er der sat en maksimal ramme på 10 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016. Der er kørt to udbudsserier á fem udbud – et per region. Rambøll vandt den første runde, som bl.a. bestod i afklaring af, hvilke boringer der skal afgrænses BNBO for, samt selve dataindsamlingen fra de offentlige databaser og andre kilder. Rambøll forventer at være færdige til januar 2016. Anden udbudsrunde har Orbicon vundet, og denne består af selve beregningen af BNBO for store dele af landet. Naturstyrelsen står selv for beregningen af BNBO i en mindre del af landet. Når BNBO er færdigberegnet skal det sendes til kommentering hos kommunerne og eventuelt vandforsyningerne. Naturstyrelsens enhed ”Aalborg Grundvand” har oprettet en teknisk følgegruppe af de nærmeste interessenter. Hele BNBO opgaven skal være færdiggjort ved udgangen af 2016. Læs mere her.

Referatet af teknisk følgegruppemøde for BNBO-projektet d. 9. oktober 2015 kan ses her.

Se også den nye folder om BNBO-projektet.

 

Regler for kvalitet af miljømålinger samt vandkvalitet og tilsyn med vandforsyninger

Naturstyrelsen har for nylig udsendt en ny drikkevandsbekendtgørelse og en ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger . Bekendtgørelserne er ikke væsentlig anderledes end de hidtil gældende.

Kemiske og mikrobiologiske miljømålinger, som skal indgå som grundlag for en kommunes forvaltningsafgørelse, skal ud over at være udført akkrediteret opfylde en række krav til analysekvaliteten. Dette gælder f.eks. for målinger til kontrol af drikkevandskvaliteten. Er man som kunde til en måling ikke sikker på, at det valgte analyselaboratorium kender de danske regler, kan man bede laboratoriet om at bekræfte, at målingen udføres i overensstemmelse med den danske bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Reglerne er nærmere beskrevet her.

Naturstyrelsen har i 2014 udsendt information om dette til kommunerne og til vandværker og brøndejere

Der er i den nye bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyninger nu fastsat et krav til maksimalt indhold af perfluorstoffer (PFAS-forbindelser) i drikkevand og kontrol heraf, og der er fastsat analysekvalitetskrav til målinger af disse stoffer i drikkevand.Tilføjelsen af PFAS-stofferne i drikkevandsbekendtgørelsen er at læse i bilag 7: ”hvis der i indvindingsoplandet vides at være arealer, som er eller kan være forurenet med PFAS-forbindelser, skal der kontrolleres for de anførte stoffer i bekendtgørelsen, medmindre stofferne vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet”.

Statens Institut for Strålebeskyttelse har over for Naturstyrelsen oplyst, at der generelt er et meget lavt indhold af radioaktive stoffer i drikkevandet i Danmark. Derfor er der generelt ikke en forventning om målinger til kontrol af radioaktive stoffer i drikkevandet. Parameterværdien for radon på 100 Bq/l kan i særlige tilfælde overskrides – radonindholdet må dog ikke overstige 1.000 Bq/l. Radon kan forekomme i drikkevand fra boringer i granit. Derfor skal især Bornholms Regionskommune i forbindelse med tilladelser til nye boringer i granit være særlig opmærksom på parameterværdien for radon.

§ 6 i drikkevandsbekendtgørelsen er tilmed blevet ændret, fordi Naturstyrelsen er blevet opmærksom på retspraksis fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvor det fremgår, at vand fra spejderhytter ikke er omfattet af den regelmæssige kontrol om kvaliteten af drikkevand. Af hensyn til sundheden for brugerne af vandet finder Naturstyrelsen det nødvendigt at ændre § 6, således at også spejderhytterne er omfattet af kravet om kontrol.

 

Naturstyrelsens ”Vejledning om tilsyn med drikkevandskvalitet og vandforsyningsanlæg”, 2014:

Som følge af ændringerne i drikkevandsbekendtgørelsen er bilag A i Naturstyrelsens Vejledning om tilsyn med drikkevandskvalitet og vandforsyningsanlæg ændret. Se vejledningen her.

Ændringerne i vejledningen omfatter bl.a., at kommunerne fremover skal kontrollere for PFAS-forbindelser, medmindre stofferne vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet. Derudover er der indsat et separat afsnit om radioaktivitetsindikatorer.

 

Grundvandsovervågning i Danmark (GRUMO)

Den årlige statusrapport for grundvandsovervågningen (GRUMO), som dækker perioden 1989-2014, er netop offentliggjort og tilgængelig på GEUS hjemmeside: https://www.geus.dk/DK/publications/groundwater_monitoring/Sider/1989_2014.aspx

 

Indvindingsoplande inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) på MiljøGIS

Grundvandskortlægningen har offentliggjort indvindingsoplande afgrænset inden for OSD fra kortlægninger afsluttet i 2013-2014 og størstedelen fra 2015 på MiljøGIS. Temaet opdateres efterhånden, som der afgrænses nye indvindingsoplande, og på sigt vil indvindingsoplande fra ældre kortlægninger også blive inddraget. Indvindingsoplande inden for OSD vil på sigt blive tilgængelige på Danmarks Arealinformation. Evt. henvendelser omkring GIS-temaet kan rettes til Obfuscated Email .  

Indvindingsoplande uden for OSD vil løbende blive udpeget og kortlagt som led i Naturstyrelsens grundvandskortlægning.

  

Liste over afgørelser Naturstyrelsen skal underrettes om jf. vandforsyningsloven.

Med bekendtgørelsen nr. 785 af 21/06/2013 blev indført en forenklet underretningsprocedure, hvor Naturstyrelsen skal underrettes om færre afgørelser end tidligere.

Naturstyrelsen har udarbejdet en skematisk oversigt over de afgørelser, som kommunalbestyrelsen træffer i medfør af vandforsyningsloven og herefter sender som kopi til Naturstyrelsen. Oversigten er tilgængelig her.

 

Indberetning af grundvandssænkninger ved statslige bygge- og anlægsarbejder

Jævnfør § 27 i vandforsyningsloven kræver grundvandssænkninger ved statslige bygge- og anlægsarbejder ikke en tilladelse, men i stedet indgås - efter forudgående forhandling - en aftale mellem kommune og stat.

Indberetningspligten til Jupiter fremgår af brøndborerbekendtgørelsens § 23: ”Den, der forestår udførelsen af en boring i henhold § 2, nr. 1-5 og 9, samt § 3, nr. 4, skal inden 3 måneder efter udførelsen indberette oplysninger om boringen til GEUS. Tilsvarende gælder også for andre boringer, når tilladelsen indeholder vilkår om indberetning.

En aftale mellem kommune og stat om en grundvandsænkning efter § 27 i vandforsyningsloven er ikke umiddelbart omfattet af brøndborerbekendtgørelsens § 23, men det er Naturstyrelsens vurdering, at et aftalekrav om indberetning til Jupiter kan sidestilles med ”en tilladelsens vilkår om indberetning”.

Naturstyrelsen skal afslutningsvist understrege, at udtalelsen er vejledende.

 

Rejsehold om Vandforsyning ønsker alle en Glædelig Jul & Godt Nytår – og Rejseholdet ser frem til 2016.

Læs mere om Rejsehold om Vandforsyning her og den videre kontakt