Nyhedsbrev nr. 4 – Rejseholdet om Vandforsyning 2015 -2016

03-07-2015

Ændring af to bekendtgørelser sendt i høring 1. juli 2015:

Naturstyrelsen har netop sendt ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt  ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger i høring. Ændringerne omhandler særligt følgende forhold:

  • Kvalitetskrav til perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS-forbindelser) i drikkevand og krav om kontrol, hvis der er risiko for forurening.
  • Kvalitetskrav til radioaktive stoffer i drikkevand og krav om kontrol, hvis der er risiko for radioaktivet. Der forventes derfor ikke at skulle udføres målinger til kontrol af radioaktive stoffer i drikkevandet, da indholdet af disse stoffer er lavt i drikkevandet i Danmark.
  • Kvalitetskrav til måling af ovennævnte stoffer.

Begge høringer er at finde her https://naturstyrelsen.dk/lovstof/hoeringer/ og på høringsportalen. Høringsfristen er den 1. september 2015.

Naturstyrelsen indberetter data om grundvandsdannelse på Danmarks Miljøportal

Data om grundvandsdannelse benyttes i dag af kommuner og andre interessenter i sagsbehandlingen i forhold til beskyttelse mod pesticider og i forhold til planlovens håndtering af byudvikling. I dag er data ikke samlet på en let tilgængelig måde, men skal fremfindes særskilt i hvert enkelt tilfælde. Fremover bliver det meget lettere!

Naturstyrelsen har netop igangsat et projekt, der har til formål at opsamle data om grundvandsdannelsen fra GKO-kortlægningerne inden for OSD og indvindingsoplande, og udstille disse på en standardiseret form gennem Danmarks Miljøportal.

De tilgængelige data vil afgrænse sig til data, der er udarbejdet i forbindelse med grundvandskortlægningen. Dataene består i grundvandsdannelsen til de enkelte lag, i den udstrækning disse er beregnet. Det indgår ikke i projektet at nyberegne data . Dataene forventes at være tilgængelige ved udgangen af 2015.

For evt. spørgsmål kontakt Elise Schmidt, Obfuscated Email , Grundvandskortlægningsenheden.

Årlig indberetning af status for landets drikkevandsboringer til almene vandforsyninger

Naturstyrelsen har i løbet af foråret 2015 været i kontakt med både almene vandforsyninger og kommuner om den årlige indberetning af status for landets drikkevandsboring. Det er således opnået, at en væsentlig større andel af de almene vandforsyninger har foretaget indberetningen end i de foregående år. Naturstyrelsen er dog ikke helt i mål med indsamling af data og databearbejdningen og forventer at offentliggøre en opgørelse over status på drikkevandsboringer på sin hjemmeside ultimo august.

For evt. spørgsmål kontakt Mads Bitsch Petersen Obfuscated Email eller Jonas Gillett Obfuscated Email

Kommunens rådighedsindskrænkning ved brug af miljøbeskyttelseslovens § 26

Naturstyrelsen har i forlængelse af vor tidligere udmelding om rækkevidden af miljøbeskyttelseslovens § 26 a foretaget en juridisk udredning af rækkevidden i forhold til regulering af erhvervsmæssig-/ikke erhvervsmæssig anvendelse af nitrat og sprøjtemidler.

Udredningen slår fast, at der ikke er noget i ordlyden af miljøbeskyttelseslovens § 26 a, der indikerer, at bestemmelsens anvendelse skulle være begrænset til at omfatte erhvervsmæssige anvendelse.

En forudsætning for, at § 26 a kan finde anvendelse er, at der er vedtaget en indsatsplan efter vandforsyningsloven. Bestemmelsens anvendelsesområde må primært være ejendomme, der anvendes til jordbrugsmæssig virksomhed, da størstedelen af sprøjtemiddelforbruget i Danmark finder sted i landbruget.Dette kan dog ikke direkte tages til indtægt for, at ikke-erhvervsmæssig anvendelse ikke er omfattet af bestemmelsen.

Naturstyrelsen kan ikke på baggrund af forarbejderne til § 26 a lægge til grund, at bestemmelsen alene er tiltænkt anvendt til indgreb over for jordbrugsmæssig anvendelse af en ejendom.

Miljøbeskyttelsesloven som helhed indskrænker ikke anvendelsesområdet til alene erhvervsmæssig eller jordbrugsmæssig anvendelse. Det er derfor også udgangspunktet for fortolkningen af § 26 a. I miljøbeskyttelsesloven er der eksempler på, at anvendelsesområdet for en bestemmelse udtrykkeligt er blevet indskrænket, hvilket ikke er tilfældet for § 26 a.

For evt. spørgsmål kontakt Rejsehold om Vandforsyning.

Sådan kontakter du rejseholdet – også i sommerperioden

E-mail: Obfuscated Email

Telefonisk hotline: 93 56 40 62 Vores hotline er åben mandag og tirsdag fra kl. 10 -12 & onsdag fra kl. 13 - 15.

Sådan bestiller du et møde med rejseholdet:

Bestilling af besøg sker ved at skrive eller ringe til os. Vi vil gerne målrette besøget. Derfor beder vi dig som kommune om at udfylde dette  skema  og returnere det til rejseholdets e-mail minimum to uger før rejseholdets besøg.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Naturstyrelsen kan alene udtale sig vejledende om lovgivning inden for styrelsens område, og kan ikke tage stilling til konkrete sager. Den præcise rækkevidde af lovgivningen fastlægges i sidste ende af domstolene.