Nyhedsbrev nr. 10 – Rejseholdet om Vandforsyning 2015 -2016

16-12-2016

Status for BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)

• SVANA har i 2015 og 2016 afgrænset BNBO for alle indvindingsboringer til almene vandforsyninger, som ikke har haft et BNBO, i alt ca. 4.250 boringer. Hertil kommer genberegninger, som nogle kommuner har ønsket. BNBO har været til kommentering hos alle kommuner, som ikke har fået beregnet BNBO i forvejen.  Det er SVANAs rådgiver Orbicon, der står for beregningen af BNBO i alle kommuner, undtagen Lemvig, Struer og Randers, hvor SVANA selv foretager beregningerne.

• SVANA og Orbicon foretager desuden genberegning af BNBO for Middelfart, Skive, Kalundborg, Nyborg, Ærø, Vejle, Kolding og Randers kommuner.

• 26 kommuner har selv beregnet BNBO.

• BNBO bliver afrapporteret regionsvis, med tilhørende kommuneafsnit. Der vil være en rapport for hver region. SVANA udsender én rapport med 3 kommunekapitler for henholdsvis Lemvig, Randers og Struer kommuner. SVANA’s rådgiver Orbicon afrapporterer for de øvrige fem regioner.

• Projektet forventes afsluttet i december 2016.

For yderligere information kontakt projektleder Peter Spøer på tlf.: 72 54 37 02 eller pr. e-mail: Obfuscated Email.


Ny applikation til indberetning i JUPITER af boringsstatus

SVANA har fra december i år ændret applikationen til indberetning af boringsstatus således, at når data skal indberettes fra den 1. januar 2017, vil måden, der indberettes på, være en smule anderledes. Det er stadig status for boringerne, der skal indberettes, men forsyningerne skal f.eks. ikke længere tage stilling til indtagsanvendelsen, når der indberettes, og der er implementeret en række nye boringsanvendelser. For at hjælpe med indberetningen har GEUS i samarbejde med SVANA, udarbejdet to vejledninger til indberetningen:

  1. En for indberetning af data målrettet vandforsyningerne.
  2. En for frigivelse af data målrettet kommunerne.

Der er ikke ændret på måden, som forsyningerne logger sig på systemet, og der er ligeledes ikke ændret på måden, som kommunerne logger sig på systemet for at frigive data.  


Koordinationsgruppen for grundvandskortlægning

Torsdag den 10. november 2016 blev der afholdt møde i Koordinationsgruppen for grundvandskortlægning. Gruppen består af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, DANVA, Danske Vandværker og Miljøstyrelsen, og har til formål at sikre et fælles dialogforum på tværs af myndigheder og aktører. Referat fra mødet findes på www.svana.dk/GKO.


Grundvandsdagene

SVANA holdt i 2016 Grundvandsdage, hvor alle landets kommuner og regioner var inviteret til dialog om grundvandskortlægningen efter 2015. Arrangementet blev en stor succes, og gentages derfor den 12. og 15. juni i 2017 i hhv. Aalborg og Odense. Programmet vil blive planlagt i løbet af foråret, bl.a. med input fra Koordinationsgruppen og med hensyntagen til emner, der blev foreslået ved evalueringen af grundvandsdagene 2016.


Projekter om pesticidsårbarhed på lerjorde

Miljøstyrelsen har igangsat to projekter omkring pesticidsårbarhed på lerjorde, finansieret af pesticidforskningsmidler: ”CLAYFRAC – Kortlægning af sprækkede ler-aflejringers sårbarhed overfor pesticider på lokal og landskabsskala” og ”PESTPORE2 – Dybe biopores udbredelse og betydning for pesticidudvaskning til grundvand set i relation til det historiske landskab og den nuværende landbrugsanvendelse på moræneler”. Begge projekter gennemføres frem til 2019.


Brug af markvanding til brandslukning

En kommune har spurgt NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt markvandingsanlæg må bruges til slukning af brand uanset ejerforhold af den bygning, der brænder.

Desuden har kommunen spurgt om sammenhængen med reglerne om krydsoverensstemmelse i tilfælde, hvor en vandindvindingstilladelses maksimale vandindvindingsmængde overskrides pga. brandslukning. 

NaturErhvervstyrelsen oplyser til det første spørgsmål, at slukning af enhver brand er i samfundets interesse. Det er derfor uden betydning, hvem der ejer det, der brænder, ligesom det er uden betydning, hvem der ejer den boring, brønd, det vandingsanlæg eller lignende, som af brandmyndighederne udpeges som tapningssted for slukningsvand.

Til det andet spørgsmål oplyser NaturErhvervstyrelsen, at anvendelse af vand, der bruges til slukningsarbejde – og dermed undtages fra beregningen af, hvorvidt betingelserne for vandindvindingen er overholdt – i KO -retlig sammenhæng kan anses som et tilfælde af force majeure. Styrelsen understreger dog, at der er tale om en konkret vurdering i den enkelte sag.

Det er imidlertid et krav, at landbruger skriftligt underretter NaturErhvervstyrelsen om, at denne påberåber sig force majeure og indsender dokumentation herfor senest 15 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor vedkommende er i stand til det. 

Kravet om dokumentation omfatter den mængde vand, der specifikt er brugt til slukningsarbejdet, så denne mængde kan fratrækkes det totale vandforbrug.

For yderligere information kontakt jordbrugsteknolog Kristian Tange i NaturErhvervstyrelsen på tlf.: 61 98 86 07 eller pr. e-mail: Obfuscated Email . For juridiske spørgsmål kontakt fuldmægtig Kamma Hald på tlf.: 41 39 34 08 eller pr. e-mail: Obfuscated Email.


Sådan kontakter du Rejsehold om Vandforsyning

E-mail: Obfuscated Email

Telefonisk hotline: 93 56 40 62. Vores hotline er åben mandag og tirsdag fra kl. 10 -12, onsdag fra kl. 13 - 15.


Sådan bestiller du et møde med Rejseholdet:

Bestilling af besøg sker ved at skrive eller ringe til os. Vi vil gerne målrette besøget. Derfor beder vi dig om at udfylde dette  skema  og returnere det til rejseholdets e-mail minimum to uger før rejseholdets besøg.

Vi glæder os til at høre fra jer.