Fagdatacenter for Punktkilder

Fagdatacentret for Punktkilder indsamler alle hydrologiske punktkildedata i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA.

Punktkilder er direkte udledninger fra renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt.

Punktkildedata består dels af oplysninger om udledningernes indhold af næringsstoffer og organisk stof indsamlet fra kommuner, spildevandsforsyninger, industrivirksomheder, dambrug og havbrug, dels af oplysninger om udledningernes indhold af miljøfarlige forurenende stoffer, som stammer fra Miljø- og Fødevareministeriets egne prøver, udtaget i regi af overvågningsprogrammet NOVANA.

Fagdatacentret for Punktkilder beregner den samlede udledning af næringsstoffer og organisk stof fra de enkelte punktkilder og sender denne til Fagdatacentret for Ferskvand, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet til brug for beregningen af den samlede belastning af næringsstoffer og organisk stof til områderne vandløb, søer og kystområder.

Fagdatacentret for Punktkilder forfatter desuden en årlig rapport, der redegør for status og udviklingen i udledningen fra punktkilderne.

Seneste rapport med resultater fra overvågningen af punktkilder

Fagdatacenter for Punktkilder er organisatorisk placeret ved Miljøstyrelsen enhed i Østjylland.