Vandets klarhed

Sigtdybden er et udtryk for, hvor klart eller gennemsigtigt vandet er. Sigtdybden er med andre ord afgørende for lysets mulighed for at trænge ned i søvandet. Jo mere klart vandet er, jo mere lys kan der trænge ned gennem vandet, og jo bedre er livsbetingelserne for undervandsplanter. Sigtdybden er derfor også en væsentlig parameter, når man skal vurdere undervandsplanternes mulighed for at sprede sig til større områder.

Sigtdybden afhænger af, hvor mange partikler der er i vandet og derfor også af, hvor meget planteplankton der er. Sigtdybden er påvirket af tilførslen af næringsstoffer.
Vandets farve (for eksempel brunvandede søer) eller materiale fra søbunden i lavvandede søer kan dog også påvirke sigtdybden negativt, uden at det betyder at vandkvaliteten er dårlig.
Miljøstyrelsen måler sigtdybde i Vesterborg Sø 19 gange om året hvert andet år (fra 2015). Målingerne bliver foretaget på samme station og tidspunkt, som man indsamler vandprøver for at undersøge planteplankton og næringsstoffer.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige sigtdybde over en årrække i Vesterborg Sø.

Sigtdybde er blevet bedre i den periode, hvor Miljøstyrelsen har foretaget målinger i Vesterborg Sø. Ligesom for klorofyl og fosfor er forbedringen sket i den første del af perioden. I de sidste mange år er der ikke sket nogen væsentlig forandring. Her har sigtdybden ligget på omkring 0,7 meter.

I 2019 blev der imidlertid målt den største sigtdybde i den periode hvor der er blevet målt i søen. Sammenhængen med den laveste målte klorofyl er tydelig.

Søen er lavvandet, så ud over planteplankton (klorofyl) bliver sigtdybden også påvirket af stof, som hvirvles op fra bunden. I Vesterborg Sø er der en meget tæt sammenhæng mellem sigtdybde og frigivet materiale fra bunden.

Links

Se resultater fra undersøgelser af sigtdybde i Vesterborg Sø på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om sigtdybde stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf