Planter

Planterne har stor betydning for livet i søen. Undervandsplanter er følsomme over for forringelser i vandkvaliteten i form af for eksempel forringet sigtdybde eller øget indhold af planteplankton/klorofyl. Planterne er dermed en god indikator for vandkvaliteten.
Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter og flydebladsplanter i Vesterborg Sø cirka hvert tredje år ved at undersøge forskellige punkter på i alt 10 linjer i søen.

Kortet viser, hvilke linjer og punkter Miljøstyrelsen undersøger for undervandsplanter i Vesterborg Sø.
Kortet viser, hvilke linjer og punkter Miljøstyrelsen undersøger for undervandsplanter i Vesterborg Sø.

Undervandsplanter

Der er meget få undervandsplanter i Vesterborg Sø.
Der er siden 2004 fundet almindelig kildemos, og kun i et enkelt sted i søens sydøstlige hjørne. Derudover har Miljøstyrelsen siden 2014 set enkelte planter af tornfrøet hornblad og kruset vandaks. Ringe lysforhold og den meget bløde bund gør, at undervandsplanter har svært ved at etablere sig i søen.

Efter undersøgelsen af undervandsplanter i 2019 kom der senere på året mange hornblad og kruset vandaks, som dækkede næsten hele søen. Det hænger sandsynligvis netop sammen med den bedre sigtdybde i 2019.

Kildemos i Vesterborg SøKildemos i Vesterborg Sø. Foto Miljøstyrelsen

Udbredelse af undervandsplanter

Der findes kun undervandsplanter et enkelt sted i Vesterborg Sø. Det er et lille område på cirka 2-4 kvadratmeter, hvor planterne gror ud til en dybde på op til 1,5 meter.

""
Punkterne viser Relativ Plantedækket Areal (RPA), som angiver hvor stort et område i procent af søens bund som er dækket med planter.

""
Punkterne på figuren viser den største dybde hvor der er fundet planter det pågældende år.

Flydeplanter

I Vesterborg Sø er hvid åkande den dominerende flydebladsplante. Knap 10 procent af søens overflade er dækket af åkander. Ud over hvid åkande er der enkelte gul åkande og lidt liden andemad.

Hvid åkandeHvid åkande. Foto Miljøstyrelsen

Undervandsplanter anvendes i vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Vesterborg Sø.

 

Link

Data og oplysninger om planter stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf