Næringsstoffer og ilt

Det er vigtigt at kende indholdet af næringsstofferne fosfor og kvælstof, fordi indholdet af næringsstoffer i vandet har stor indflydelse på væksten af planteplankton i søen. Høj koncentration af kvælstof og især fosfor medfører kraftig vækst af planteplankton og dermed uklart vand. Fosfor er det næringsstof, der i de fleste søer er den mest begrænsende faktor for væksten af planteplankton. Det vil generelt sige at jo mindre fosfor jo mindre planteplankton.

Når planteplankton synker ned til bunden, bliver det nedbrudt af bakterier, hvilket bruger ilt og frigiver næringsstoffer til vandet igen. Iltforbruget kan blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden, hvilket fjerner livsgrundlaget for dyr og planter.
I Vesterborg Sø undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer og ilt 19 gange om året hvert andet år (fra 2015) på en målestation, der ligger i den dybeste del af søen. Fra perioden 1989 til 2015 blev der taget prøver hvert år.

Udstyr til prøvetagning i Vesterborg SøUdstyr til prøvetagning i Vesterborg Sø. Foto Miljøstyrelsen

Fosfor i Vesterborg Sø

Mængden af fosfor i Vesterborg Sø er faldet voldsomt fra 80’erne til midt 90’erne, hvilket skyldes, at spildevandet fra oplandet nu bliver sendt til rensningsanlæg. Fosforindholdet i søen har ikke ændret sig væsentligt de sidste mange år. Dog er der variationer fra år til år, som skyldes klimatiske forhold.
Søens indhold af fosfor er fortsat for højt til, at søens tilstand er god. Dette skyldes sandsynligvis, at fosfor, som er ophobet i søbunden efter tidligere tiders udledninger, stadig bliver frigivet til søvandet. Der er dog blevet frigivet mindre fosfor i de senere år. Det sker i takt med, at mængden af fosfor, som er bundet i søbunden, er blevet mindre.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af fosfor over en årrække i Vesterborg Sø.

Kvælstof i Vesterborg Sø

Mængden af kvælstof har overordnet ikke ændret sig i den periode, hvor Miljøstyrelsen har målt i søen. Der er dog markante udsving i mængden af kvælstof fra år til år, hvilket især skyldes skift i nedbøren. Det ser man tydeligt i sommeren 2010, som var meget våd i maj og juni, tør i juli og med mange tordenbyger i august. Tilsammen bevirkede det en stor udvaskning fra oplandet i til Vesterborg Sø den sommer.

Selv om der kommer mindre kvælstof fra tilløbene til Vesterborg Sø, så kommer der stadig lige så meget kvælstof til søen. Det skyldes nedbøren. I vinterhalvåret bliver der tilført store mængder kvælstof til søen, som dog meget hurtigt bliver skyllet ud af søen igen på grund af høj vandføring. Kvælstoffet opholder sig med andre ord meget kort i søen om vinteren. Om sommeren kommer der kun lidt kvælstof til søen. Til gengæld bliver det længe i søen.
Tilførslen af kvælstof om sommeren har ikke ændret sig i den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget søen. Men tilførslen af kvælstof i sommerperioden er meget afhængig af nedbøren.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af kvælstof over en årrække i Vesterborg Sø.

Iltforhold i Vesterborg Sø

Sedimentet i Vesterborg Sø er ret næringsrigt. Der er meget organisk materiale i form af dødt planteplankton på bunden, som skal nedbrydes af bakterier. Det kræver ilt, og derfor er der et stort iltforbrug i sommerhalvåret, og derfor falder iltindholdet i bundvandet i løbet af sommeren. Vesterborg Sø er dog så lavvandet, at ilten ikke helt forsvinder på bunden.

Links

Se målinger fra undersøgelser af næringsstoffer og ilt i Vesterborg Sø på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om fosfor og kvælstof stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf