Kort Resumé

Vesterborg Sø har et areal på 19,6 hektar. Søen er 2,9 meter dyb på det dybeste sted og har en middeldybde på 1,4 meter. Søen er derfor lavvandet og aldrig lagdelt. Vesterborg Sø ligger i Lolland Kommune. Miljøstyrelsen har undersøgt forholdene i Vesterborg Sø intensivt gennem mange år.

Økologisk tilstand

Resultaterne fra Miljøstyrelsens undersøgelser af planteplankton, klorofyl, planter og fisk anvendes i Vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Vesterborg Sø.
Ved den seneste vurdering af tilstanden i Vandområdeplan 2015-2021 viste undersøgelserne, at der er moderat tilstand for planteplankton og ringe tilstand for planter og fisk. Samlet set er den økologiske tilstand i Vesterborg Sø ringe.
En ny vurdering af den økologiske tilstand i Vesterborg Sø vil blive lavet i forbindelse med udarbejdelsen af Vandområdeplan 2021-2027.

Næringsstoffer

Koncentrationen af fosfor er faldet i starten af den periode, hvor Miljøstyrelsen har foretaget målinger. Faldet skyldes en mindre udledning fra det åbne land og at spildevand fra søens opland nu sendes til rensningsanlæg. Søen er dog stadig påvirket af fosfor. Det skyldes både det fosfor, der hvert år ledes til søen fra oplandet, og det fosfor som tidligere blev udledt til søen og som er ophobet i søbunden.
Koncentrationen af kvælstof har overordnet ikke ændret sig i den periode, hvor Miljøstyrelsen har foretaget målinger. I år med meget nedbør er der stor udvaskning fra oplandet, og derfor er der i de år mere kvælstof i vandet.

Planteplankton, klorofyl og sigtdybde

Mængden af klorofyl er faldet i den periode, hvor Miljøstyrelsen har foretaget målinger i Vesterborg Sø. Faldet er sket samtidig med, at der i starten af perioden også er målt mindre fosfor i søens vand.

Sigtdybden er steget i samme periode. Stigningen er sket i de første 10 år af den periode, hvor Miljøstyrelsen har foretaget målinger, men efterfølgende er der ikke sket nogen ændring i sigtdybden på nær i 2019, hvor sigtdybden er steget markant til 1,3 meter.

Søen er lavvandet, og derfor bliver sigtdybden også påvirket af stof, der hvirvles op fra søbunden.

Planter, fisk og bunddyr

Vesterborg Sø har meget få undervandsplanter. Kun en enkelt art er fundet flere gange. Det er almindelig kildemos, og med meget begrænset udbredelse. De dårlige lysforhold og den meget bløde bund gør det svært for planter at etablere sig i søen.

Efter undersøgelsen af undervandsplanter i 2019 kom der senere på året mange hornblad og kruset vandaks, som dækkede næsten hele søen. Det hænger sandsynligvis sammen med den gode sigtdybde i 2019.

Ved fiskeundersøgelserne bliver følgende seks arter altid fundet: aborre, brasen, gedde, rudskalle, skalle og ål. Derudover er der nogle år fundet karuds, løje og suder. Den mest almindelige fiskeart er skalle efterfulgt af aborre. De mange skaller fastholder søen i en tilstand med for høj vækst af planteplankton.

Undersøgelse af bunddyr kræver en hård bund. På grund af en meget blød bund i Vesterborg Sø undersøger Miljøstyrelsen ikke søen for bunddyr.

Vinter ved Vesterborg SøVinter ved Vesterborg Sø. Foto Miljøstyrelsen