Geografi og fysiske forhold

Vesterborg Sø har et areal på 20,8 hektar. Middeldybden er 1,4 meter, og søen er 2,9 meter på det dybeste sted. Se dybdekort over søen (link).

Dybdekort over Vesterborg Sø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.Dybdekort over Vesterborg Sø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.

Søen ligger nordøst-sydvest, og en del af sø-fladen ligger i læ af skov. Det gælder også det dybeste sted, hvor prøvetagningsstationen ligger. I den del af søen, der er udsat for vind, bliver der hvirvlet materiale op fra bunden. Dette gør sigtdybden ringere.
Søen er meget lavvandet, så der opbygges aldrig et stabilt springlag i søen. Det betyder, at vandsøjlen er mere eller mindre ensartet. I varme perioder kan der dannes et falsk springlag i den øverste halve meter vand. Der er altid rigeligt med ilt på bunden af hele søen.

Vesterborg Sø ligger i Lolland Kommune nordøst for Nakskov. Jordbunden i oplandet er domineret af sandblandet ler og ren ler. Cirka 70 procent af oplandet er intensivt dyrket. Umiddelbart rundt om søens vestlige ende er der skov.
Vesterborg Sø ligger i den øvre ende af en smeltevandsdal. Hovedtilløbet er Højvads Rende. Det næststørste tilløb til søen er Åmoserenden. Afløbet fra Vesterborg Sø er Halsted Å, som ender i Nakskov Indrefjord via et pumpeværk. Tæt ved afløbet ligger Lollands største vandværk, som forsyner hele det sydlige Lolland. Der er derfor meget stor indvinding af grundvand i søens umiddelbare nærhed.

Kort over oplandet til Vesterborg Sø samt søens placering i Danmark.Kort over oplandet til Vesterborg Sø samt søens placering i Danmark.

Der findes ingen større byer i søens opland, men søen er tilbage i 1970’erne og 1980’erne blevet forurenet af spildevand fra mindre byer. Denne forurening er stoppet, da spildevandet nu bliver sendt til rensningsanlæg. Søen er dog stadig påvirket af de store mængder fosfor, der tidligere blev udledt til søen. Fosforen er ophobet i søbunden.
Fosforen kan frigives ved kraftig vind, hvor søbunden bliver hvirvlet op. Der ledes stadig fosfor til søen fra spredt bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og landbrug i søens opland.

Links

Se oplysninger om tilførslen af næringsstoffer til Vesterborg Sø i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland