Fisk

Fiskesammensætningen i en sø har stor betydning for livet i søen. En klarvandet sø er domineret af rovfisk som gedder og større aborrer. Derimod er en uklar sø domineret af skalle og brasen, som spiser dyreplankton og dermed giver planteplankton rigtig gode vækstvilkår i søen. Sammensætningen af fisk kan således være årsag til at den økologiske tilstand i søen ikke er god.
Miljøstyrelsen undersøger fisk i Vesterborg Sø cirka hvert sjette år.

Ved fiskeundersøgelser sorterer Miljøstyrelsen fiskene efter art og størrelse.Ved fiskeundersøgelser sorterer Miljøstyrelsen fiskene efter art og størrelse. Foto Miljøstyrelsen

Fiskearter

Der er ved den sidste fiskeundersøgelse i 2017 fundet syv arter i Vesterborg Sø. Det er aborre, brasen, gedde, karuds, løje, rudskalle og skalle. Nogle år er der også fanget regnløje, suder og ål. At de ikke blev fanget i 2017, er ikke tegn på, at de er forsvundet fra søen.

Fiskebestanden

Den mest almindelige fiskeart er skalle efterfulgt af aborre. De mange skaller betyder, at søen bliver ved med at have høj vækst af planteplankton.

Fiskesammensætning fordelt på antal og vægt ud fra seneste fiskeundersøgelse i 2017
Fiskesammensætning fordelt på antal og vægt ud fra seneste fiskeundersøgelse i 2017

Der har i Vesterborg Sø tidligere været en stor bestand af brasen. Denne bestand er gennem årene aftaget, og det er godt for søens miljøtilstand. Når brasen søger føde, ophvirvler den nemlig sedimentet, og derved bliver der frigivet næringsstoffer til søvandet.

Fiskefangstens størrelse angives typisk som CPUE (Catch Per Unit Effort), det vil sige den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn, opgjort som henholdsvis antal og biomasse målt i gram. Fangsten opdeles ligeledes efter størrelse med længde over og under 10 cm. Resultaterne er baseret på et antal garn, hvis antal og placering er bestemt og fordelt i forhold til søens størrelse og dybde.

Figuren viser fangstens størrelse ved forskellige fiskeundersøgelser angivet i CPUE (Catch Per Unit Effort), som er den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn målt som antal eller biomasse i gram.
Figuren viser fangstens størrelse ved forskellige fiskeundersøgelser angivet i CPUE (Catch Per Unit Effort), som er den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn målt som antal eller biomasse i gram.

Når CPUE gram pr. garn og CPUE antal pr. garn følger hinanden, eller CPUE antal pr. garn øges mere end CPUE gram pr. garn, er det tegn på, at der er mange små fisk. En god økologisk tilstand i søen kræver, at der kun er få små fisk. Det skyldes, at de små fisk spiser dyreplankton, som igen spiser planteplankton. De alt for mange små fisk i Vesterborg Sø betyder, at der ikke er dyreplankton nok til at kontrollere mængden af planteplankton.

Rovfiskenes vægtmæssige andel af fiskebestanden har ikke ændret sig væsentligt. Den ligger på knap 20 procent og er for lav til at kontrollere bestanden af skaller. Rovfiskenes vægtandel skal helst ligger over 50 procent.

Fisk anvendes i vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Vesterborg Sø.

Links

Data og oplysninger om fisk stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf