Vandets klarhed

Sigtdybden er et udtryk for vandets klarhed eller gennemsigtighed. Sigtdybden er med andre ord afgørende for lysets evne til at trænge ned i søvandet og betyder dermed noget for, hvor dybt undervandsplanter vil være i stand til at vokse. Jo mere klart vandet er, jo mere lys kan der trænge ned gennem vandet, og jo bedre er betingelserne for væksten af undervandsplanter. Sigtdybden er derfor også en væsentlig parameter i vurderingen af undervandsplanternes mulighed for at sprede sig til større områder.

Sigtdybden afhænger af, hvor mange partikler der er i vandet og derfor også af, hvor meget planteplankton der er. Dermed er sigtdybden påvirket af tilførslen af næringsstoffer.
Vandets farve (for eksempel brunvandede søer) eller materiale fra søbunden i lavvandede søer, kan dog også påvirke sigtdybden negativt, uden at det betyder, at vandkvaliteten er dårlig.

Miljøstyrelsen måler sigtdybde i Ulvedybet 19 gange om året hvert andet år (fra 2015). Målingerne bliver foretaget på samme station og tidspunkt, som man indsamler vandprøver til undersøgelse af planteplankton og næringsstoffer.

""

De blå punkter viser sigtdybden over en årrække i Ulvedybet.

I perioden 2009 til 2017 har sigtdybden i Ulvedybet været meget lav, nemlig cirka 0,4 meter. I samme periode har det generelle indhold af kvælstof og fosfor været højt. Den største sigtdybde blev målt i 2003, hvor gennemsnittet var 1,4 meter. Det skyldes blandt andet det lave indhold af klorofyl samme år. I 2019 var sigtdybden øget fra cirka 0,4 til 0,7 meter, hvilket hænger sammen med et fald i indholdet af næringsstoffer siden 2017. 

I lavvandede vindudsatte søer som Ulvedybet bliver sigtdybden ofte lavere, fordi vinden hvirvler bundmateriale op i vandet. Derfor er et lavt indhold af klorofyl ikke nok til at skabe høj sigtdybde, på samme måde som det ville være tilfældet i dybere eller mindre vindudsatte søer.

Billede viser måling af sigtdybde i UlvedybetBillede viser måling af sigtdybde i Ulvedybet. Foto Miljøstyrelsen

Links

Se resultater fra undersøgelser af sigtdybde i Ulvedybet på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om sigtdybde stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf