Næringsstoffer og ilt

Det er vigtigt at kende indholdet af fosfor og kvælstof, fordi indholdet af næringsstoffer i vandet har stor indflydelse på væksten af planteplankton i søen. Høj koncentration af kvælstof og fosfor medfører kraftig vækst af planteplankton og dermed uklart vand. Kvælstof er det næringsstof i brakke søer, der oftest er den mest begrænsende faktor for væksten af planteplankton.

Når planteplankton synker ned til bunden, bliver det nedbrudt af bakterier, hvilket bruger ilt og frigiver næringsstoffer til vandet igen. Iltforbruget kan blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden, hvilket fjerner livsgrundlaget for dyr og planter.

I Ulvedybet undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer og ilt 19 gange om året hvert andet år (fra 2015) på en målestation, der ligger i den dybeste del af søen.

Fosfor i Ulvedybet

Søens indhold af fosfor har ikke ændret sig væsentligt. Det svingede en del i starten af perioden, men siden 2009 har det ligget relativt stabilt højt. Indholdet af fosfor er dog faldet i 2019 til det laveste målte niveau, nemlig 0,19 milligram pr. liter. Indholdet af fosfor i Ulvedybet er dog stadig højt og for højt til, at søens tilstand er god.

""

De grønne punkter viser koncentrationen af fosfor over en årrække i Ulvedybet.

Det høje indhold af fosfor skyldes tilførsel fra oplandet og at fosforen bliver i søen i længere tid, da det kun udvaskes til Limfjorden i de perioder, hvor slusen i dæmningen er åben.

Kvælstof i Ulvedybet

Indholdet af kvælstof i Ulvedybet er meget højt og for højt til, at søens tilstand er god. Det høje indhold af kvælstof skyldes tilførsel fra oplandet, og at det lige som fosfor bliver i søen i længere tid, da det kun udvaskes til Limfjorden i perioder, hvor slusen står åben. Søens indhold af kvælstof er generelt steget i hele den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget den. Indholdet er steget fra 2 milligram pr. liter i 1998 til cirka 3 milligram pr. liter i de seneste år. I 2019 er indholdet dog faldet til cirka 2 milligram pr. liter igen. Udviklingen i indholdet af kvælstof følger udviklingen i indholdet af klorofyl. Det er typisk indholdet af kvælstof, der afgør, hvor meget klorofyl der er i brakvandssøer.

""

De blå punkter viser koncentrationen af kvælstof over en årrække i Ulvedybet.

Iltforhold i Ulvedybet

Iltforholdene i Ulvedybet er generelt gode. Det er fordi søen er stor, lavvandet og ligger i et åbent terræn, hvor vinden skaber effektiv omrøring af vandet i søen. I stille sommerperioder med lidt eller ingen vind kan iltindholdet nær bunden falde, da bakterierne bruger ilt til at omsætte dødt organisk materiale på bunden. Iltindholdet stiger dog igen, når det begynder at blæse. På solrige, varme og vindstille sommerdage kan det øverst vandlag være overmættet med ilt på grund af det store indhold af planter og plankton. Man kan se det med det blotte øje som brusende bobler i overfladen.

Links

Se målinger fra undersøgelser af næringsstoffer og ilt i Ulvedybet på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om fosfor og kvælstof stammer delvis fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf