Planter

Planterne har stor betydning for livet i søen. Undervandsplanter er følsomme over for forringelser i vandkvaliteten i form af for eksempel forringet sigtdybde eller øget planteplankton/klorofyl. Planterne er dermed en god indikator for vandkvaliteten.

Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter og flydebladsplanter i Tranemose cirka hvert tredje år ved at undersøge forskellige punkter på i alt 19 linjer i søen.

Kortet viser de linjer, langs hvilke Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter i Tranemose.Kortet viser de linjer, langs hvilke Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter i Tranemose.

Undervandsplanter

Det sure og stærkt brunfarvede vand i Tranemose tillader ikke udvikling af et artsrigt samfund af undervandsplanter. Der er derfor ganske få arter i søen, og tørvemosslægten er meget dominerende.

De mange mosser betyder, at søen gradvist vil blive fyldt op igen og vandspejlet vil blive mindre. Søen vil derfor med tiden blive til en rigtig mose igen.
Afgravning af tørvelaget har stedvist blotlagt et sandlag i bunden af Tranemose. På disse steder har Miljøstyrelsen blandt andet fundet undervandsformen af liden siv.

TørvemosslægtenTørvemosslægten. Foto Miljøstyrelsen

Udbredelse af undervandsplanter

Undervandsplanterne i Tranemose dækker en stor del af bunden. Ved de sidste fem undersøgelser dækkede de over 80 procent. Der er dog sket et lille fald fra 2017 til 2019, hvilket kan forklares med dårligere lysforhold i 2019. I 2006 dækkede undervandsplanterne kun 60 procent. Det skyldes givetvis, at der blev fodret ænder i søen i årene op til. Det medførte, at der kom flere næringsstoffer til søen, og sigtdybden blev lavere.

Billede af Tranemose fyldt med planterBillede af Tranemose fyldt med planter. Foto Miljøstyrelsen

""
Punkterne viser Relativ Plantedækket Areal (RPA), som angiver hvor stort et område i procent af søens bund, som er dækket med planter.

Alle Miljøstyrelsens undersøgelser har vist, at undervandsplanterne vokser ud til søens dybeste område. Når der er forskel fra år til år på, hvor dybt planterne vokser ud, er det alene udtryk for, at vandstanden er forskellig ved de enkelte undersøgelser.

""
Punkterne viser den største dybde hvor der er fundet planter det pågældende år.

Flydebladsplanter og rørskov

Der findes kun ganske få flydebladsplanter i Tranemose. Enkelte steder langs den vestlige bred er der spredte forekomster af vandpileurt.

Rørskoven i Tranemose er også meget begrænset. Miljøstyrelsen har fundet få eksemplarer af tagrør langs vestbredden, og almindelig sumpstrå står spredt rundt omkring i søen.
Det er karakteristisk for brunvandede, næringsfattige søer som Tranemose, at der hverken er flydebladsplanter eller rørskov i særlig stort omfang.

 

Links

Data og oplysninger om planter stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf