Næringsstoffer og ilt

Næringsstofferne fosfor og kvælstof er interessante, fordi indholdet af næringsstoffer i vandet har stor indflydelse på væksten af planteplankton i søen. Høj koncentration af kvælstof og fosfor medfører kraftig vækst af planteplankton og dermed uklart vand. Når planteplankton synker ned til bunden, bliver det nedbrudt af bakterier, hvilket bruger ilt og frigiver næringsstoffer til vandet igen. Iltforbruget kan blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden, hvilket fjerner livsgrundlaget for dyr og planter.

I Tranemose undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer og ilt 19 gange om året hvert andet år (fra 2015) på en målestation, der ligger i den dybeste del af søen. Fra 2011 til 2015 blev der taget prøver hvert år. Før 2011 blev Tranemose overvåget ekstensivt med kun 7 prøver om året i udvalgte år.

Fosfor i Tranemose

Indholdet af fosfor i Tranemose er generelt faldet i de første fem år, hvor Miljøstyrelsen har foretaget målinger. I perioden 2012-2017 har indholdet af fosfor ligget på et stabilt lavt niveau.

I 2002 konstaterede Ringkøbing Amt andefodring fra en platform ude i søen. Fodringen har tilført næringsstoffer til søen og er sandsynligvis skyld i det høje indhold af fosfor i 2006. Da der er lav vandudskiftning i Tranemose, og da der er meget lidt vand i søen, er den meget følsom over for tilførsel af næringsstoffer.

Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af fosfor over en årrække i Tranemose.
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af fosfor over en årrække i Tranemose.

Kvælstof i Tranemose

Indholdet af kvælstof i Tranemose følger samme udvikling som fosfor. I starten af perioden var der meget kvælstof i Tranemose, men indholdet faldt og endte på et lavere niveau i den sidste del af perioden. Miljøstyrelsen antager, at andefodringen var årsag til det høje indhold af såvel forfor som kvælstof i starten af perioden.

Derudover kommer der meget kvælstof til Tranemose fra luften. Derfor er indholdet af kvælstof sandsynligvis stadig for højt til, at søen kan holde sig i god økologisk tilstand.

Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af kvælstof over en årrække i Tranemose.
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af kvælstof over en årrække i Tranemose.

Iltforhold i Tranemose

Iltforholdene i Tranemose er gode. Søens lave dybde, dens lille indhold af planteplankton og de mange mosser betyder, at Miljøstyrelsen aldrig har registreret lavt iltindhold i vandet.

Links

Se målinger fra undersøgelser af næringsstoffer og ilt i Tranemose på Danmarks Miljøportal

Data og oplysninger om fosfor og kvælstof stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: http://dce2.au.dk/pub/SR259.pdf