Kort Resumé

Tranemose er en brunvandet og sur sø på 7 hektar. Den ligger mellem Holstebro og Skive. Vandets farve minder om en tynd kop kaffe, og surhedsgraden er pH 4-5. Søen er lavvandet. Den er i gennemsnit 0,6 meter dyb og 1,4 meter dyb på sit dybeste sted. Vandstanden i søen svinger meget hen over året. Miljøstyrelsen har undersøgt søen intensivt siden 2011.

Økologisk tilstand

Resultater fra Miljøstyrelsens undersøgelser anvendes i vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Tranemose.

Ved den seneste vurdering af tilstanden i Vandområdeplan 2015-2021 viste undersøgelserne, at der er god økologisk tilstand for plankton og vegetation. Det svarer til den næstbedste tilstand.
En ny vurdering af den økologiske tilstand i Tranemose vil blive lavet i forbindelse med udarbejdelsen af Vandområdeplan 2021-2027.

Næringsstoffer

Efter en lang periode med et lavt indhold af både fosfor og kvælstof i Tranemose skete der en stigning i indholdet i 2019. Et tilsvarende højere farvetal tyder på en større udsivning af humusstoffer og næringsstoffer fra oplandet.

Planteplankton, klorofyl og sigtdybde

Planteplanktonet i Tranemose er domineret af arter der kan klare sig med meget lidt lys. Gulalger og rekylalger med flageller, der kan bevæge sig op og ned i vandet, er eksempler på disse. I perioder med flere næringsstoffer i vandet kan der være store opblomstringer af furealger.

Indholdet af klorofyl i Tranemose var generelt ret lavt i perioden 2012-2019. Der skete dog en lille stigning i slutningen af perioden. Før denne periode var klorofylindholdet højere, som en følge af mere næring i vandet.

Sigtdybden er lav på grund af vandets brune farve og ligger lidt under 1 meter. Sigtdybden var i 2019 og i perioden 2006-2011 endnu lavere, fordi vandet var brunere.

Planter, fisk og bunddyr

Der er ganske få arter af vandplanter i søen. Det skyldes det brune vand og den lave pH. Tørvemosslægten dominerer fuldstændig, og med tiden vil søen gro til i mosser og blive til mose igen.

Miljøstyrelsen har ikke fundet fisk i Tranemose. Det skyldes den lave pH, og at der ikke er nogen tilløb og afløb, der forbinder søen til andre søer.

Miljøstyrelsen har ikke taget bunddyrsprøver i søen. Det er, fordi der ikke findes egnede steder til at tage prøver, idet bredzonen er sumpet og fyldt med tørvemosser.