Geografi og fysiske forhold

Tranemose er en brunvandet sø på 7 hektar. Den er i gennemsnit 0,6 meter dyb. På det dybeste sted er søen 1,4 meter. Der kommer kun vand til søen i form af nedbør og sivning fra de nærmeste omgivelser. Vandstanden svinger derfor meget mellem sommer og vinter.

Dybdekort over søen samt placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.Dybdekort over søen samt placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.

Tranemose ligger mellem Holstebro og Skive i Holstebro Kommune 5 kilometer nordøst for byen Vinderup. Søen ligger i området ved Havris Hede og er omkranset at hede- og kærområder med blandt andet blåtop, lyng, pors og fyrretræer. Søen opstod for over 100 år siden, i forbindelse med at der blev gravet tørv.

Søens vand er som i mange andre tørvegravssøer brunt og surt. Vandets brune farve kommer fra det vand der siver til søen fra oplandet. Dette vand indeholder meget opløst organisk stof. Søer regnes som brunvandede, når farvetallet overstiger 60. Det svarer cirka til farven på en tynd kop te. I Tranemose ligger farvetallet typisk omkring 200, hvilket svarer til en tynd kop kaffe.

Søens lave pH på mellem 4 og 5 skyldes opløste organiske syrer, som også kommer fra oplandet.

Billede: Brunt vand i TranemoseBrunt vand i Tranemose. Foto Miljøstyrelsen

Tranemoses opland er cirka 190 hektar og består mest af hede, mose og plantage samt enkelte dyrkede marker.

Kort over oplandet til Tranemose samt søens placering i Danmark.Kort over oplandet til Tranemose samt søens placering i Danmark.

Tranemose har ingen tilløb, men der er mulighed for afløb mod vest til Tværmose gennem en gravet kanal. Kanalen er dog udtørret store dele af året, hvor vandstanden i Tranemose er lav.

Jordbunden i søens opland er hovedsageligt sandet.