Vandets Klarhed

Sigtdybden er et udtryk for vandets klarhed eller gennemsigtighed. Sigtdybden er med andre ord afgørende for lysets evne til at trænge ned i søvandet og betyder dermed noget for, hvor dybt undervandsplanter vil være i stand til at vokse. Jo mere klart vandet er, jo mere lys kan der trænge ned gennem vandet, og jo bedre er betingelserne for væksten af undervandsplanter. Sigtdybden er derfor også en væsentlig parameter i vurderingen af undervandsplanternes mulighed for at sprede sig til større områder.

Sigtdybden afhænger af, hvor mange partikler der er i vandet og derfor også af, hvor meget planteplankton der er. Dermed er sigtdybden påvirket af tilførslen af næringsstoffer.

Vandets farve (for eksempel brunvandede søer) eller materiale fra søbunden i lavvandede søer, kan dog også påvirke sigtdybden negativt, uden at det betyder, at vandkvaliteten er dårlig.

Miljøstyrelsen måler sigtdybde i Søby Sø 19 gange om året hvert andet år (fra 2015). Målingerne bliver foretaget på samme station og tidspunkt, som man indsamler vandprøver for at undersøge planteplankton og næringsstoffer.

Billedet viser en hvid skive nedsænket i vandet på Søby Sø.Billedet viser en hvid skive nedsænket i vandet på Søby Sø. Foto Miljøstyrelsen

""

Punkterne viser den gennemsnitlige sigtdybden over en årrække i Søby Sø

Søby Sø er generelt en klarvandet sø. Den største sigtdybde er blevet målt i 1990, hvor gennemsnittet var 4,5 meter. Den mindste gennemsnitlige sigtdybde på 2,2 meter blev målt i 1995. Der er en meget god sammenhæng mellem sigtdybde og klorofyl. De tidspunkter, hvor indholdet at klorofyl er lavt, er vandet meget klart. I 2019 var den gennemsnitlige sigtdybde 3,5 meter.

Links

Se resultater fra undersøgelser af sigtdybde i Søby Sø på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om sigtdybde stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf