Planter

Planterne har stor betydning for livet i søen. Undervandsplanter er følsomme over for forringelser i vandkvaliteten i form af for eksempel forringet sigtdybde eller øget planteplankton og klorofyl. Planterne er dermed en god indikator for vandkvaliteten.

Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter og flydebladsplanter i Søby Sø cirka hvert tredje år ved at undersøge forskellige punkter på i alt 12 linjer i søen.

Kortet viser de linjer, langs hvilke Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter i Søby Sø.Kortet viser de linjer, langs hvilke Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter i Søby Sø.

Undervandsplanter

Søby Sø er en lobeliesø med et meget mangfoldigt og veludviklet samfund af undervandsplanter. Der findes således både grundskudsplanter, langskudsplanter, mosser og kransnålalger i søen.

De sjældneste undervandsplanter er grundskudsplanter, som for eksempel tvepibet lobelie, der har lagt navn til søtypen lobeliesø. I Søby Sø er der gennem tiden fundet fem arter af grundskudsplanter. Det er tvepibet lobelie, sortgrøn brasenføde, nålesumpstrå, strandbo og undervandsformen af liden siv. Grundskudsplanterne står typisk langs søens bred. Miljøstyrelsen har dog fundet nålesumpstrå ud til 3,8 meters dybde.

Den sjældne tvepibet lobelie vokser langs bredden i Søby Sø. Foto MiljøstyrelsenDen sjældne tvepibet lobelie vokser langs bredden i Søby Sø. Foto Miljøstyrelsen

På dybere vand står langskudsplanter, som er forskellige arter af vandaks, hårtusindblad og vandpest. Rundt i søen findes desuden en række planter, som ikke har rodfæste. Det gælder for eksempel slank og almindelig blærerod, der også regnes for undervandsplanter. Miljøstyrelsen har registreret i alt 32 arter af langskudsplanter og ikke rodfæstede undervandsplanter i Søby Sø.

Billede af langskudsplanteBillede af langskudsplanten hjertebladet vandaks. Foto Miljøstyrelsen

Kransnålalger regnes på trods af navnet for undervandsplanter. I Søby Sø er der fundet syv arter af kransnålalger. De mest almindelige er bugtet glanstråd, skør kransnål og almindelig kransnål. Den sjældne brodspidset glanstråd er genfundet i søen både i 2017 og 2019 efter sidst at være fundet i 1994. Kransnålalgerne vokser i Søby Sø typisk på mellemdybt vand, omkring 2-3 meter. Det er et tegn på, at vandkvaliteten er god.

Der er fundet fem forskellige arter af mosser i Søby Sø, hvoraf de fleste vokser langs sydbredden. Her er bredzonen flere steder sumpet, hvilket tilgodeser mosserne. Den eneste mos, som er fundet på dybere vand, er almindelig kildemos. Den er fundet ud på 4,2 meters dybde.

Udbredelse af undervandsplanter

Gennem alle de år, hvor Miljøstyrelsen har overvåget undervandsplanterne i Søby Sø, har de dækket store dele af bunden. Det er muligt, fordi vandet ofte er så klart, at der kommer lys ned på bunden af hele søen. Der har dog været betydelige udsving, hvor især 2012 var et dårligt år for vandplanterne. Dette år var sigtdybden i juli måned meget lav. Derfor dækkede undervandsplanterne kun 23 procent af bunden, og kun få af dem voksede på over 3 meters dybde. 

I 2019 dækkede undervandsplanterne et større areal af bunden, nemlig 56 procent, og planterne voksede ud til en dybde på 5,7 meter.

""
Punkterne viser Relativt Plantedækket Areal (RPA), som angiver hvor stort et område i procent af søens bund, som er dækket med planter.

""
Punkterne viser den største dybde hvor Miljøstyrelsen har fundet planter i Søby Sø.

Dybdegrænsen for vandplanterne varierer mellem fire meter og søens maksdybde, hvilket efter danske forhold er meget godt.

Vandpest, tornfrøet hornblad og græsbladet vandaks er de mest udbredte arter af undervandsplanter i Søby Sø gennem hele den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget søen. Efter 2012 er bændel-vandaks desuden indvandret og er blevet en dominerende art.

Flydebladsplanter

Miljøstyrelsen har registreret svømmende vandaks, gul åkande, frøbid og liden andemad som flydebladsplanter i søen. De er ikke særlig udbredte og vokser primært i den vestlige ende af søen. Frøbid er dog ofte fundet langs hele søens bred.

Billede af flydebladsplanten frøbid. Foto MiljøstyrelsenBillede af flydebladsplanten frøbid. Foto Miljøstyrelsen

Undervandsplanter anvendes i vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Søby Sø.

 

Links

Data og oplysninger om planter stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf