Næringsstoffer og ilt

Det er vigtigt at kende indholdet af næringsstofferne fosfor og kvælstof, fordi indholdet af næringsstoffer i vandet har stor indflydelse på væksten af planteplankton i søen. Høj koncentration af kvælstof og især fosfor medfører kraftig vækst af planteplankton og dermed uklart vand. Fosfor er det næringsstof, der i de fleste søer er den mest begrænsende faktor for væksten af planteplankton. Det vil generelt sige at jo mindre fosfor jo mindre planteplankton.

Når planteplankton synker ned til bunden, bliver det nedbrudt af bakterier, hvilket bruger ilt og frigiver næringsstoffer til vandet igen. Iltforbruget kan blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden, hvilket fjerner livsgrundlaget for dyr og planter.

I Søby Sø undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer og ilt 19 gange om året hvert andet år (fra 2015) på en målestation, der ligger i den dybeste del af søen. Fra perioden 1989 til 2015 blev der taget prøver hvert år.

Fosfor i Søby Sø

Indholdet af fosfor i Søby Sø har været ret lavt i hele den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget søen. I perioden 1995 til 2000 var der dog lidt mere fosfor, og det skyldes sandsynligvis mange måger på søen. Før 2002 var der et udendørs komposteringsanlæg uden overdækning på lossepladsen 1 kilometer syd for søen. Flere tusinde fugle, især sølvmåger, fandt føde på lossepladsen og rastede efterfølgende på Søby Sø. Optællinger viste op til 3500 sølvmåger på Søby Sø ad gangen. Anlægget blev i 2002 dækket til, så fuglene ikke kunne komme til det.

Fosforindholdet i søen har efterfølgende ikke ændret sig væsentligt og ligger de fleste år mellem 0,01 og 0,02 milligram pr. liter. Dog er der variationer fra år til år, som blandt andet kan skyldes klimatiske forhold. Søens indhold af fosfor er fortsat så lavt, at søens tilstand er god.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af fosfor over en årrække i Søby Sø.

Kvælstof i Søby Sø

I hele den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget Søby Sø, har indholdet af kvælstof været ret lavt. Der er variationer i indholdet af kvælstof fra år til år, som blandt andet skyldes klimatiske forhold. Indholdet af kvælstof er fortsat så lavt, at søens tilstand er god.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af kvælstof over en årrække i Søby Sø.

Iltforhold i Søby Sø

Der er for det meste gode iltforhold i Søby Sø. I korte perioder kan der godt opstå et lavt iltindhold tæt på bunden. Det sker i perioder med varmt og stille vejr, hvor der dannes et temperaturspringlag i 4-5 meters dybde. Organisk materiale på bunden af søen bliver nedbrudt af bakterier, og hertil bruges ilt. Da temperatur-springlaget forhindrer, at der kan komme mere ilt fra de øvre vandlag, falder iltindholdet i bundvandet. De korte perioder med lavt indhold af ilt betyder dog ikke, at der bliver frigivet fosfor i nævneværdigt omfang. Det skyldes, at søbunden har et højt indhold af jern, som sikrer, at fosfor ikke så nemt frigives til vandet.

Links

Se målinger fra undersøgelser af næringsstoffer og ilt i Søby Sø på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om fosfor og kvælstof stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf