Kort Resumé

Søby Sø er en pæreformet, relativt lavvandet sø og med et areal på 74 hektar. Søen ligger i Herning Kommune 10 kilometer sydøst for Herning. Miljøstyrelsen har undersøgt forholdene i Søby Sø intensivt gennem mange år.

Økologisk tilstand

Resultater fra Miljøstyrelsens undersøgelser af planteplankton, klorofyl, planter og fisk anvendes i Vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Søby Sø.

Ved den seneste vurdering af tilstanden i Vandområdeplan 2015-2021 viste undersøgelserne, at der er høj økologisk tilstand for planter, hvilket er den bedste tilstand. Tilstanden for fisk og plankton er god, hvilket er den næstbedste tilstand. Samlet set er den økologiske tilstand i Søby Sø ’god’.
En ny vurdering af den økologiske tilstand i Søby Sø vil blive lavet i forbindelse med udarbejdelsen af Vandområdeplan 2021-2027.

Næringsstoffer

Indholdet af fosfor og kvælstof i Søby Sø er lavt og stort set uændret i den periode, hvor Miljøstyrelsen har foretaget målinger. Fugle har i perioder tilført søen især fosfor, dog uden at miljøtilstanden er blevet permanent dårligere.

Planteplankton, klorofyl og sigtdybde

Sammenlignet med andre danske søer er der i Søby Sø mange arter af planteplankton og de har en lav biomasse. Den lave biomasse er tegn på, at miljøtilstanden i Søby Sø er god. Men planktonsamfundet har forandret sig, og det er et udtryk for, at balancen i Søby Sø er forstyrret, og miljøtilstanden kan være under forandring.
Niveauet af klorofyl har siden overvågningens start generelt ligget lavt i Søby Sø. Med indhold på mellem 3 og 12 mikrogram pr. liter kan Søby Sø betegnes som en ren sø efter danske forhold.
I Søby Sø har vandets klarhed siden overvågningens start ligget på omkring 3-4 meter. I 2019 var sigtdybden i gennemsnit 3,5 meter.

Planter, fisk og bunddyr

Søby Sø er en såkaldt lobeliesø med sjældne grundskudsplanter som tvepibet lobelie og sortgrøn brasenføde. Der er dog også mange andre arter af undervandsplanter i søen. Undervandsplanterne vokser i en stor del af søen. Det er muligt, fordi vandet er så klart, at lyset ofte kan nå bunden i hele søen.
Fiskesamfundet har ændret sig i Søby Sø siden 1989. Antallet af arter er steget fra tre, aborre, gedde og ål, til syv arter ved de seneste undersøgelser, nemlig aborre, gedde, ål, skalle, suder, hork og regnløje. Især er der kommet mange flere skaller. Skallen udgør nu over en fjerdedel af fiskebestanden målt i vægt.
Der blev ved undersøgelsen i 2017 fundet 60 arter af bunddyr i søens bredzone, hvilket er et højt antal for danske søer.