Geografi og fysiske forhold

Søby Sø er pæreformet og har et areal på 74 hektar. Middeldybden er 2,8 meter, og søen er 6,5 meter på det dybeste sted.

Kort over søen

Dybdekort over Søby Sø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.Dybdekort over Søby Sø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.

Søby Sø ligger i Herning Kommune 10 kilometer sydøst for Herning ved byen Kølkær. Søen ligger i et hedeområde med gamle vandfyldte brunkulsgrave, men er selv en naturlig, klarvandet og næringsfattig sø.

Søens opland er ikke særlig stort, da der ikke findes egentlige tilløb til søen. Søens afløb findes i den vestlige ende, hvor søen afvander til Søby Å, der er en del af Skjern Å-systemet.

Kort over oplandet til Søby Sø samt søens placering i Danmark.Kort over oplandet til Søby Sø samt søens placering i Danmark.

De nærmeste omgivelser er domineret af hedemose, som i varierende omfang er tilgroet med birk og nåletræer. I oplandet nord og øst for søen er der en blanding af hede, nåletræsbeplantning og opdyrkede marker.

Jordbunden i søens opland er hovedsageligt grovsand.

Søen har ingen tilløb i form af bække eller åer, men grundvandskilder strømmer ind i bunden af søen. Ved let isdække om vinteren kan man se våger i isen over de steder, hvor de største kilder er. Hvis vinteren er hård og isen bliver tykkere, kan der være stor forskel på, hvor tyk isen på søen er. Selvom isen virker solid og sikker inde ved bredden, kan den godt være usikker længere ude.

Vandføringen i afløbet fra søen er så stor, at Miljøstyrelsen antager, at grundvandsoplandet er indtil flere gange større end vandoplandet.

Halvanden kilometer syd for søen ligger en losseplads. I perioder har der på Søby Sø været mange rastende måger, som har søgt føde på lossepladsen.

I søens østlige ende er der anlagt en badeplads med offentlig adgang.

Links

Se oplysninger om tilførslen af næringsstoffer til Søby Sø i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn