Fisk

Fiskesammensætningen i en sø har stor betydning for livet i søen. En klarvandet sø er domineret af rovfisk som gedder og større aborrer. Derimod er en uklar sø domineret af skalle og brasen, som spiser dyreplankton og dermed giver planteplankton rigtig gode vækstvilkår i søen. Sammensætningen af fisk kan være årsag til manglende målopfyldelse i søen.

Miljøstyrelsen undersøger fisk i Søby Sø cirka hvert sjette år.

Billede: Garn sættes sidst på eftermiddagen og tages op tidlig morgen. I løbet af de dage der fiskes, vil Miljøstyrelsen typisk være at finde tæt på søen, hvor garnene røgtes, og fiskene måles og vejes.
Garn sættes sidst på eftermiddagen og tages op tidlig morgen. I løbet af de dage der fiskes, vil Miljøstyrelsen typisk være at finde tæt på søen, hvor garnene røgtes, og fiskene måles og vejes. Foto Miljøstyrelsen

Fiskearter

Fiskesamfundet i Søby Sø har udviklet sig gennem den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget søen. Fra 1989 til 2000 blev der kun fundet tre arter i søen, nemlig aborre, gedde og ål. I 2006 var skalle indvandret til søen, og i 2012 havde skallen fået selskab af suderen. Ved den seneste fiskeundersøgelse i 2017 blev artslisten suppleret af hork og regnløje, så der i alt er fanget syv arter af fisk i Søby Sø.

Aborren udgør vægtmæssigt stadigt den største del af fiskebestanden i Søby SøAborren udgør vægtmæssigt stadigt den største del af fiskebestanden i Søby Sø. Foto Miljøstyrelsen

Fiskebestanden

Der er sket markante ændringer i sammensætningen af fisk i Søby Sø. Skalle var den mest almindelige art i søen ved den seneste undersøgelse 2017. Denne art udgjorde 64 procent af de fangne fisk. Ved undersøgelsen i 2006 udgjorde skallen blot 3 procent. Vægtmæssigt er det dog stadig aborre, som dominerer, da den udgjorde 56 procent af biomassen i 2017. Det viser, at der findes en god bestand af store aborrer i søen. Hvis udviklingen fortsætter hen mod en sø, der er domineret af skaller, kan det betyde, at den overordnede miljøtilstand bliver dårligere.

Fiskesammensætning fordelt på antal og vægt ud fra seneste undersøgelse i Søby Sø i 2017.
Fiskesammensætning fordelt på antal og vægt ud fra seneste undersøgelse i Søby Sø i 2017.

Skallerne er antalsmæssigt blevet dominerende i Søby Sø.Skallerne er antalsmæssigt blevet dominerende i Søby Sø. Foto Miljøstyrelsen

Fangstens størrelse angives typisk som CPUE (Catch Per Unit Effort), det vil sige antal fisk pr. garn, opgjort som henholdsvis antal og biomasse målt i kilo. Fangsten opdeles ligeledes i størrelsesgrupper med længde over og under 10 cm. Antallet og placeringen af garn er bestemt og fordelt i forhold til søens størrelse og dybde.

Figuren viser fangstens størrelse ved forskellige fiskeundersøgelser angives som CPUE (Catch Per Unit Effort), som er den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn mål som antal eller biomasse målt i gram.
Figuren viser fangstens størrelse ved forskellige fiskeundersøgelser angives som CPUE (Catch Per Unit Effort), som er den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn mål som antal eller biomasse målt i gram.

Sammenlignet med andre danske søer er både biomassen og antallet af fisk i Søby Sø generelt lavt. I 2012 blev der fanget markant flere fisk i søen end de øvrige år. Samme år var der færre planter i søen og perioder med dårligere sigtdybde, hvilket tyder på, at der dette år var for mange næringsstoffer i Søby Sø, selvom det ikke kunne ses på vandprøverne fra søen. Miljøstyrelsen kender ikke årsagerne, men store flokke af sangsvaner kan være en forklaring. I 2017 var biomassen af fisk på niveau med tiden før 2012. Antallet af fisk var dog stadig højere end inden 2012, hvilket viser, at fiskene er blevet mindre.

Fisk anvendes i vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Søby Sø.

 

Links

Data og oplysninger om fisk stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf