Vandets klarhed

Det har stor betydning for fjordens plante- og dyreliv, hvor meget lys der trænger ned igennem vandet. Jo mere klart vandet er, jo mere lys kan der trænge ned igennem vandet, og jo bedre er betingelserne for blandt andet vækst af bundplanter.

Miljøstyrelsen måler vandets sigtdybde som et mål for, hvor klart vandet er. Sigtdybden afhænger af, hvor mange partikler der er i vandet og dermed også, hvor meget planteplankton der er i vandet. Da mængden af planteplankton er afhængig af tilførslen af næringsstoffer, vil en stor tilførsel af næringsstoffer generelt medføre en ringere sigtdybde.

""

Måling af vandets klarhed. Miljøstyrelsen foretager målingen ved at sænke en hvid skive ned i vandet. Den dybde, som skiven befinder sig i, lige inden den bliver usynlig oppefra, kaldes sigtdybden.

Målingerne af sigtdybden bliver foretaget på de samme steder og på de samme tidspunkter, som der bliver udtaget vandprøver til bestemmelse af dets indhold af klorofyl og næringsstoffer.

Udvikling i fjordens sigtedybde

Figuren viser sigtdybden i den indre og ydre del af Flensborg Fjord i perioden 1989-2020. 

Miljøstyrelsen har målt sigtdybden i Flensborg Fjord siden 1989. Målingerne viser, at sigtdybden i den indre del af fjorden har varieret imellem 3,7 meter og 7,2 meter, mens den i den ydre del af fjorden har varieret imellem 5,5 meter og 8,2 meter.

Generelt er sigtdybden bedre i yderfjorden, end den er i inderfjorden, og i de senere år har sigtdybden i yderfjorden ligget omkring 1,5 til 2 meter højere end sigtdybden i inderfjorden. Det harmonerer med, at der også er mindre klorofyl og færre næringsstoffer i yderfjorden.

Udviklingen set over hele perioden er ikke entydig. Fra 1989 til 2000 blev sigtdybden gradvis bedre både i inder- og yderfjorden, men herefter fulgte en periode på omkring 10 år, hvor den igen blev ringere. Siden da er sigtdybden gradvist blevet bedre i den ydre del af fjorden, mens der i den indre del af fjorden fortsat forekommer år, hvor sigtdybden er på et lavt niveau.

Links

Se resultater fra Miljøstyrelsens undersøgelser på Danmarks Miljøportal.