Tilførsel af nærinsstoffer

Tilførsel af næringsstoffer

Der bliver tilført næringsstoffer til Flensborg Fjord fra oplandet til fjorden. Dette opland består både af et opland i Danmark og et opland i Tyskland. Miljøstyrelsen måler alene transporten af næringsstoffer i den danske del af fjordens opland og det sker på en målestation i Fiskbæk.

Målestationer i oplandet til Flensborg Fjord

""
Kortet viser stationen ved Fiskbæk, hvor Miljøstyrelsen måler indholdet af næringsstoffer og vandføring i den danske del af oplandet til Flensborg Fjord.

Der tilføres også kvælstof og fosfor til Flensborg Fjord fra en del af det danske opland, hvor Miljøstyrelsen ikke udfører målinger. Den del af oplandet kaldes for det umålte opland. Her beregner Aarhus Universitet afstrømningen ud fra modeller og ud fra opgørelser af udledninger fra renseanlæg og regnvandsbetingede udløb.

For Flensborg Fjord stammer en betydelig del af belastningen fra den tyske del af oplandet.

Vandområdeplaner

Når Miljøstyrelsen laver vandområdeplaner, bliver den samlede tilførsel af kvælstof og fosfor til fjorden fra både den danske del og den tyske del af oplandet beregnet. Der er dog kun tilførslen fra den danske del af oplandet der indgår i den danske vandområdeplan.

Belastningsdata indgår i opsætningen af Miljøstyrelsens marine økosystemmodeller, som bl.a. kan beskrive sammenhænge mellem kystvandenes belastningsforhold og miljøtilstanden, f.eks. miljøtilstanden hvad angår forekomst af planktonalger målt som fjordens klorofylindhold. Ved beregning af målbelastninger og indsatsbehov beregner Miljøstyrelsen en gennemsnitlig tilførsel, hvor der er taget højde for forskelle i vandføring i de enkelte år.

I Vandområdeplan 2015-2021 var det et gennemsnit for årene 2010-2014 der blev anvendt. Tilførslen fra den danske del af oplandet blev for denne periode beregnet til 280 tons kvælstof pr. år.

Når Miljøstyrelsen beregner behovet for en indsats i Flensborg Fjord, indgår også den belastning, der stammer fra den tyske del af oplandet. Indsatsbehovet fordeles herefter ud på det samlede opland til fjorden og af den danske vandområdeplan fremgår alene den del af indsatsen, der forudsættes gennemført i den danske del af oplandet.

Kilder til næringsstoffer

Cirka 65 procent af det kvælstof, der bliver tilført til Flensborg Fjord fra den danske del af oplandet, stammer fra landbruget, mens cirka 25 procent udgøres af det naturlige baggrundsbidrag. Det naturlige baggrundsbidrag er et udtryk for den belastning, der ville have været, hvis der ingen menneskelig påvirkning var i oplandet. Den resterende del af det tilførte kvælstof stammer fra punktkilder, så som renseanlæg og regnvandsbetingede udløb.

For fosfor stammer cirka 65 procent af den tilførte fosfor fra det åbne land, hvilket både omfatter bidraget fra landbruget og baggrundsbidraget. Resten stammer fra punktkilder.

Udvikling i belastningen til fjorden

Hvert år beregner Miljøstyrelsen transporten af næringsstoffer, den såkaldte stoftransport, ved en målestation i Fiskbæk, og Fiskbæk er det største vandløb i den danske del af oplandet til Flensborg Fjord. Stoftransporten af kvælstof og fosfor i Fiskbæk fremgår af de viste figurer.

transport af kvælstof i Fiskbæk

Figuren viser den samlede årlige transport af kvælstof i Fiskbæk.
Udvikling i transort af fosfor i Fiskbæk
Figuren viser den samlede årlige transport af fosfor i Fiskbæk.

Udvikling i samlet årlig vandføring i Fiskbæk

Figuren viser den samlede årlige vandføring i Fiskbæk.

Transporten af kvælstof følger i høj grad vandføringen, og det enkelte års resultat skal derfor ses i sammenhæng med den vandføring, der har været.

På landsplan er der siden 1990 sket et generelt fald i kvælstofbelastningen på omkring 50 procent, mens det for fosfor er faldet med omkring 65 procent. Faldet i kvælstoftransporten skyldes primært, at der udledes mindre fra landbruget, men en bedre rensning af spildevand har også en betydning. Faldet i udledningen af fosfor skyldes, at spildevandet bliver renset bedre. Der er ikke registreret noget fald i tilførslen af fosfor fra landbruget.

Samme udviklingstendens kan man se i tilførslen af næringsstoffer via Fiskbæk.