Planteplankton

Planteplankton er mikroskopiske alger, der svæver frit i vandet. De er første led i fødekæden, og nogle arter kan vokse så hurtigt, at antallet fordobles på en til to dage.

Planteplanktonet reagerer hurtigt på ændringer i de forhold, der har betydning for væksten så som lys og hvor mange næringsstoffer, der er i vandet.

""

Planteplankton set igennem et mikroskop.Her ses kiselalgerne Skeletonema sp. (tv.) og  Cerataulina pelagica (th.) Arterne er karakteristiske for Horsens Fjord.

Undersøgelserne af planteplankton har været en del af det nationale overvågningsprogram siden 1989. Planteplankton indeholder klorofyl, som er nødvendigt for, at det kan udnytte sollysets energi til at vokse. Derfor kan mængden af klorofyl bruges som et mål for, hvor meget planteplankton der er i vandet.

I Flensborg Fjord måler Miljøstyrelsen vandets indhold af klorofyl 24 gange om året på en målestation i yderfjorden. På en målestation i inderfjorden bliver vandets indhold af klorofyl målt 24 gange om året i fire ud af de fem år i perioden 2017 til 2021.

""
Kortet viser de to prøvetagningsstationer i Flensborg Fjord. Den ene station ligger i den dybe del af inderfjorden ud for Kollund. Den anden målestation ligger i yderfjorden syd for Sønderborg.
Udvikling i fjordens klorofyl indhold
Figuren viser indholdet af klorofyl i det øvre lag i indre del og ydre del af Flensborg Fjord. 

Miljøstyrelsens målinger viser, at der generelt er mere klorofyl i den indre del af fjorden end i den ydre del. Indholdet af klorofyl svinger en del fra år til år især i inderfjorden, men også i nogen grad i yderfjorden. For inderfjorden tegner det til, at indholdet af klorofyl er faldet sammenholdt med niveauet i slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne.

Resultaterne fra Miljøstyrelsens undersøgelser af klorofyl anvendes i Vandområdeplanerne, hvor de udgør en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Flensborg Fjord.

Ved den nyeste vurdering af tilstanden for klorofyl i Flensborg Fjord som er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af Vandområdeplan 2021-2027 er der dårlig økologisk tilstand for klorofyl i inderfjorden og ringe økologisk tilstand for klorofyl i yderfjorden

Links

Se alle resultater fra Miljøstyrelsens undersøgelser på Danmarks Miljøportal.

Se status for den økologiske tilstand for klorofyl i Flensborg Fjord på kort under punktet ”VP3-tilstandsvurdering” i MiljøGIS.