Næringsstoffer

Koncentrationen af kvælstof og fosfor i vandet er vigtig, da det har stor indflydelse på algevæksten i vandet. En høj koncentration af kvælstof og fosfor kan medføre en kraftig vækst af planktonalger og trådalger. En høj algevækst kan medføre forringede lysforhold, og at en større mængde af dødt og iltforbrugende algemateriale lander på bunden af fjorden. Forbruget af ilt kan under den proces blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden og det vil fjerne livsgrundlaget for dyr og planter, mens det står på.

Forringede lysforhold kan betyde mindre udbredelse af ålegræs og makroalger (tang) til ugunst for det marine økosystem.

Tilførslen af kvælstof og fosfor har afgørende betydning for, hvor stor koncentrationen af de næringsstoffer bliver i fjorden, og dermed også betydning for størrelsen af algeproduktionen.

Flensborg Fjord er fra naturens hånd sårbar over for tilførslen af kvælstof og fosfor. Det hænger sammen med fjordens fysiske udformning, hvor en tærskel midt i fjorden hæmmer vandudskiftningen i det nedre lag i inderfjorden.

I Flensborg Fjord undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer 24 gange om året på en målestation i yderfjorden, mens der på en målestation i inderfjorden bliver målt næringsstoffer 24 gange om året i fire ud af de fem år i perioden 2017 til 2021.

Indsamling af vandprøve

Indsamling af vandprøver.

Undersøgelser af næringsstoffer i Flensborg Fjord har været en del af det nationale overvågningsprogram siden 1989.

Målestationer i Flensborg Fjord

""
Kortet viser de to prøvetagningsstationer i Flensborg Fjord, hvor vandets indhold af næringsstoffer bliver målt. Den ene station ligger i den dybe del af inderfjorden ud for Kollund, mens den anden målestation ligger i yderfjorden syd for Sønderborg.

Kvælstof i Flensborg Fjord

Indholdet af kvælstof i Flensborg Fjord er faldet markant siden 1989, og det er en udvikling, der svarer til den generelle udvikling i danske fjorde. Således skriver Aarhus Universitet i rapporten ’Marine Områder 2019’, at kvælstofkoncentrationerne generelt er faldet siden midten af 1990’erne, hovedsageligt som følge af regulering af landbrugsproduktionen.

Graf over total-kvælstof
Total-kvælstof koncentrationen i det øvre vandlag i inderfjorden og yderfjorden af Flensborg Fjord.

Fosfor i Flensborg Fjord

Indholdet af fosfor i Flensborg Fjord er generelt faldet siden 1989. Der har dog været ret store udsving. 

De år, hvor der har været særligt høje koncentrationer af fosfor, vurderer Miljøstyrelsen, at det er knyttet til iltsvind. I forbindelse med iltsvind er det normalt, at der bliver frigivet fosfor fra havbunden. I forbindelse med iltsvind sker der en kemisk proces i fjordbunden, hvorved bundens evne til at holde på fosfor forringes, og der frigives fosfor fra bunden til vandet. Fjordbundens evne til at holde på fosfor genoprettes, når der igen tilføres ilt til fjordbunden.

Udviklingen i Flensborg Fjord svarer i nogen grad til den generelle udvikling i danske fjorde og kystvande. Aarhus Universitet skriver således i ’Marine Områder 2019’, at fosforkoncentrationerne faldt markant i slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne som følge af udbygningen af spildevandsrensningen.

Udvikling af total-fosfor

Total-fosfor koncentrationen i det øvre vandlag i inderfjorden og yderfjorden af Flensborg Fjord.

Det fremgår af ovenstående figur, at indholdet af fosfor i inderfjorden altid er højere end i yderfjorden.

Links

Se alle resultater fra Miljøstyrelsens undersøgelser på Danmarks Miljøportal.

Se oplysninger om tilførslerne af næringsstoffer til Flensborg Fjord og en beskrivelse af den indsats, der er nødvendig for at opnå god økologisk tilstand i fjorden på Vandområdeplaner 2015-2021