Iltforhold

I den indre del af Flensborg Fjord er vandet lagdelt med et øvre og et nedre vandlag. Det skyldes blandt andet fjordens særlige udformning, hvor en relativ lavvandet tærskel ved Holnis medfører, at vandudskiftningen i det nedre lag i inderfjorden er begrænset. Iltindholdet i det nedre vandlag i inderfjorden bliver derfor ofte meget lavt i sommerperioden og i de tidlige efterårsmåneder.

Produktionen af ilt foregår fortrinsvist i det øvre vandlag, mens hovedparten af iltforbruget finder sted i det nedre vandlag. Det skyldes, at størstedelen af det organiske materiale nedbrydes af bakterier i de nedre vandlag, og ved denne proces forbruges ilt. 

Tilførslen af ilt til det nedre vandlag kan i mange tilfælde ikke følge med iltforbruget, og i de tilfælde falder iltindholdet. Den situation kan i sagens natur kun fortsætte i en begrænset tid, før der opstår så stor mangel på ilt, at det betegnes som iltsvind.

Der er to måder, hvorved det nedre vandlag kan få tilført ny ilt. Det kan ske ved indstrømning af relativt iltholdigt vand ind over tærsklen i fjorden, som samtidig har en høj saltholdighed, der medfører, at vandet placerer sig i det nedre vandlag. Det kan også ske ved, at vandsøjlen blandes op, hvorved iltrigt vand fra det øvre vandlag blandes med det iltfattige vand i det nedre lag.

Begge processer er dog knyttet til, at der er kraftig vind over området i nogen tid, og det er ofte ikke tilfældet i sommerhalvåret. Når der ikke er den fornødne vind til, at det nedre lag får tilført frisk vand, er der stor risiko for at ilten i det nedre vandlag slipper op, og der dermed opstår iltsvind.

I det sene efterår og om vinteren blæser det oftere kraftigt, og i de situationer bliver der tilført ilt til det nedre vandlag.

Målestationer for ilt i Flensborg Fjord

""
De orange punkter på kortet markerer de stationer i Flensborg Fjord, hvor der måles ilt.

Miljøstyrelsen måler iltforholdene i Flensborg yderfjord 24 gange om året ved èn målestation. I månederne, hvor der er størst risiko for iltsvind, måles iltforholdende på yderligere en station. I inderfjorden måles ilt indholdet ligeledes 24 gange årligt. 

I de seneste årtier har der hvert år været iltsvind i store dele af fjorden, både i den indre og i den ydre del af fjorden. Det farvand, som Flensborg Fjord grænser op til, bliver også for det meste ramt af iltsvind, og det er typisk først hen mod slutningen af året, at iltsvindet forsvinder helt fra Flensborg Fjord.  

På Miljøstyrelsens målestation i den indre del af Flensborg Fjord er der blevet målt kraftigt iltsvind hvert år siden 1992. Der er flere gange blevet frigivet store mængder af svovlbrinte fra bunden, hvilket har medført, at betydelige dele af fjordens dyre- og planteliv er gået til.

Fakta om iltsvind

Iltsvind optræder, når koncentrationen af ilt i vandet er lavere end 4 milligram pr. liter.

Moderat iltsvind optræder, når koncentrationen af ilt er mellem 2 og 4 milligram pr. liter.

Kraftigt iltsvind optræder, når koncentrationen af ilt er under 2 milligram pr. liter.

Links

Se resultater fra Miljøstyrelsens undersøgelser på Danmarks Miljøportal.