Geografi og fysiske forhold

Flensborg fjord er en lang, snæver fjord med en tærskel imellem den indre og ydre del af fjorden. Denne tærskel ligger ud for spidsen af halvøen Holnis, der ligger på den tyske side nordøst for Flensborg.

Kort over fjorden

""
Flensborg Fjord strækker sig omkring 40 kilometer fra Flensborg i vest til det sydlige Als.

Fjorden er formet af is og smeltevand under sidste istid, og fjordens opland er præget af et bakket morænelandskab. Ved fjorden er der flere mindre bugte og nor, som fx Nybøl Nor, Vemmingbund og Gelting Bugt.

Den indre del af Flensborg Fjord er 2 kilometer bred og omkring 15 kilometer lang. Langs den danske kyst ligger der to mindre øer, Okseøerne. Den ydre del af fjorden er omkring 4 kilometer bred i den vestlige del og 6,5 km ved udmundingen mod øst.

Ved tærsklen, der udgør grænsen imellem de to dele af fjorden, er fjorden kun omkring 10 meter dyb, og det betyder, at der ikke er direkte forbindelse imellem de dybere vandlag i den indre og den ydre del af fjorden. Inderfjorden er omkring 19 meter dyb og yderfjorden er omkring 30 meter dyb. Tærsklen imellem de to dele af fjorden betyder, at bundvandet i inderfjorden bliver udskiftet langsommere end hvis tærsklen ikke havde været der. Bundvandet kan dog blive udskiftet, når der er kraftig vind. I det tilfælde kan bundvand i den ydre del af fjorden blive presset op over tærsklen og ind i den indre del af fjorden.

 

Fjorden er sårbar over for tilførsel af næringsstoffer, fordi vandmassen i inderfjorden er næsten permanent lagdelt. Denne sårbarhed kommer blandt andet til udtryk ved, at der er lange perioder med iltsvind i det nedre lag i inderfjorden. 

Anvendelsen af jorden i oplandet til Flensborg Fjord er ligesom de fleste andre steder af landet domineret af landbrug. Fra den tyske side af Flensborg Fjord bliver der udledt renset spildevand fra et renseanlæg i Flensborg. På den danske side bliver der udledt spildevand fra bebyggelser i det åbne land, fra enkelte renseanlæg og industrier, samt fra regnvandsbetingede udløb og overløb fra fælleskloakerede områder.

Fjorden anvendes også erhvervsmæssigt til fiskeri, herunder fiskeri med bundslæbende redskaber (bl.a. muslingefiskeri).

 

Lagdelte vandmasser

Fjordens relativt store dybde betyder, at der skal meget vind til at omrøre hele vandsøjlen fra top til bund. Vandsøjlen er derfor stort set altid lagdelt. De to vandlag adskilles af forskel i vægtfylde, som primært skyldes forskelle i saltholdigheden, da vand med høj saltholdighed er tungere end vand med lav saltholdighed.

Links

Se oplysninger om tilførslen af næringsstoffer til Flensborg Fjord i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn her.