Bundplanter

Bundplanterne i Flensborg Fjord består af blomsterplanter og tang, også kaldet makroalger.

""

Ålegræs er den mest udbredte blomsterplante i Flensborg Fjord. De vatlignende totter der sidder fast i ålegræsset er enårige makroalger.

Blomsterplanter

Bunden af Flensborg Fjord består af en blanding af sten og sand, samt mere finkornet materiale i form af silt. De områder af fjorden, hvor bunden består af sand og silt, er gode for blomsterplanterne, da de med deres rodnet kan fæstne sig til fjordbunden. Blomsterplanterne kan ikke gro på de stenede områder af fjordbunden.

Ålegræs er den mest udbredte blomsterplante i Flensborg Fjord. I yderfjorden er der desuden mindre bevoksninger af havgræs, Børstebladet Vandaks og Krybende Vandkrans blandt andet i området ved Hørup Hav.

Miljøstyrelsen undersøger udbredelsen af blomsterplanter en gang om året. Det sker om sommeren i perioden imellem den 1. juni og den 30. september, hvor der er flest blomsterplanter. Miljøstyrelsen undersøger både, hvor stor en del af fjordbunden planterne dækker, og på hvor dybt vand de vokser.

Fjordbunden bliver undersøgt langs 13 linjer, der går fra kysten og ud til den største dybde, hvor der vokser ålegræs. Det er de samme steder, der bliver undersøgt hvert år.

Her bliver der undersøgt blomsterplanter

""
Kortet viser de 13 steder i Flensborg Fjord, hvor Miljøstyrelsen undersøger udbredelsen af ålegræs og andre blomsterplanter. 

Filmen er optaget i Flensborg Fjord og viser spredte bevoksninger med ålegræs. Man ser derudover søsalat og blåmuslinger på fjordbunden.

Ålegræssets udbredelse

Ålegræs skal, som alle andre planter, have lys for at kunne vokse. Jo klarere og renere vandet er, des større dybder kan ålegræs vokse ud til. Miljøstyrelsens anvender ålegræssets dybdeudbredelse i vurderingen af miljøtilstanden i fjorden.

Udvikling i udbredelse af ålegræs

Figuren viser ålegræssets gennemsnitlige udbredelse i inderfjorden og yderfjorden. Udbredelsen er den største dybde, hvor mindst 10 procent af bunden er dækket med ålegræs. De lysegrønne rudeformede punkter viser ålegræssets udbredelse i yderfjorden og de mørkegrønne cirkler viser ålegræssets udbredelse i inderfjorden.

Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at ålegræsset har dårlige vækstbetingelser specielt i inderfjorden. Her vokser ålegræsset kun ud til omkring tre meters dybde. I yderfjorden vokser ålegræsset ud til godt fire meters dybde.

De dårlige vækstbetingelser for ålegræs skyldes flere ting. Dels er vandet, specielt i inderfjorden, uklart på grund af store mængder af planteplankton, hvilket medfører at mindre lys kan trænge ned til bunden, dels er der i perioder lavt iltindhold i vandet ved fjordbunden.

Derudover kan ålegræssets blade være dækket af mikroskopiske alger, såkaldte epifytter, eller trådalger som skygger for lyset. Dette reducerer mængden af lys, der når ålegræssets blade og derved hæmmes deres vækst.

Tang

Flerårige makroalger, i daglig tale kaldet tang, kræver en stabil og fast bund, som for eksempel store sten, som de kan være fæstnet til. I midten af og i den ydre del af Flensborg inderfjord er der større sten ned til omkring fem meters dybde, og her gror der flerårige tangplanter. I Flensborg yderfjord er der større sten på dybder ned til omkring elleve meter, hvor der vokser flerårige tangplanter.

Jo dybere der er, jo færre tangplanter er der, fordi der er mindre lys på dybere vand. Når mængden af næringsstoffer i fjorden falder, vil vandet blive mere klart, og så forventes både tætheden og antallet af flerårige tangplanter i fjordens at stige i dybere områder, da lyset kan trænge længere ned i vandsøjlen.

""

Flerårige makroalger i Flensborg Fjord.

Resultater fra Miljøstyrelsens undersøgelser af ålegræs anvendes i Vandområdeplanerne, hvor de udgør en del af grundlaget i vurderingen af den økologiske tilstand i Flensborg Fjord.

Ved den nyeste vurdering af tilstanden for ålegræs i Flensborg Fjord som er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af Vandområdeplan 2021-2027, er den økologiske tilstand ringe i både Flensborg inder- og yderfjord.

Links

Se status for den økologiske tilstand i Flensborg Fjord på kort under punktet ”VP3- tilstandsvurdering” i MiljøGIS.