Vandets klarhed

Sigtdybden er et udtryk for, hvor klart eller gennemsigtigt vandet er. Sigtdybden er med andre ord afgørende for lysets mulighed for at trænge ned i søvandet. Jo mere klart vandet er, jo mere lys kan der trænge ned gennem vandet, og jo bedre er livsbetingelserne for undervandsplanter. Sigtdybden er derfor også en væsentlig parameter, når man skal vurdere undervandsplanternes mulighed for at sprede sig til større områder.
Sigtdybden afhænger af, hvor mange partikler der er i vandet og derfor også af, hvor meget planteplankton der er. Sigtdybden er påvirket af tilførslen af næringsstoffer.
Vandets farve (for eksempel brunvandede søer) eller materiale fra søbunden i lavvandede søer kan dog også påvirke sigtdybden negativt, uden at det betyder at vandkvaliteten er dårlig.
Miljøstyrelsen måler sigtdybde i Kvie Sø 19 gange om året hvert andet år (fra 2015). Målingerne bliver foretaget på samme station og tidspunkt, som man indsamler vandprøver for at undersøge planteplankton og næringsstoffer.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige sigtdybde over en årrække i Kvie Sø.

Vandets klarhed, målt som sigtdybde, er naturligvis størst om vinteren, hvor der er færrest alger i vandet. Ser man på hele perioden frem til 2017, er vandet blevet klarere. Således er sigtdybden om sommeren i gennemsnit steget fra lidt over 1 meter til godt 2 meter. I sommeren 2007 målte Miljøstyrelsen det klareste vand målt i søen. Samme år var der ligeledes det laveste indhold af klorofyl om sommeren. I 2019 var sigtdybden i Kvie Sø på 1,3 meter, hvilket svarer til et niveau som i starten af overvågningsperioden.

Links

Find data om sigtdybde i Kvie Sø på Danmarks Miljøportal

Data og oplysninger om sigtdybde stammer fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf