Planter

Planterne har stor betydning for livet i søen. Undervandsplanter er følsomme over for forringelser i vandkvaliteten i form af for eksempel forringet sigtdybde eller øget indhold af planteplankton/klorofyl. Planterne er dermed en god indikator for vandkvaliteten.

Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter og flydebladsplanter i Kvie Sø cirka hvert tredje år ved at undersøge forskellige punkter på i alt 19 linjer i søen.

Kortet viser de linjer, langs hvilke Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter i Kvie Sø.
Kortet viser de linjer, langs hvilke Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter i Kvie Sø.

Undervandsplanter

Kvie Sø har et veludviklet samfund af vandplanter, som omfatter grundskudsplanter, langskudsplanter, kransnålalger og mosser. Ved den seneste planteundersøgelse i 2019 blev der registreret i alt 16 arter af vandplanter.

Kvie Sø er en lobeliesø, som er kendetegnet ved at være forholdsvis næringsfattig. Indholdet af næringsstoffer, især fosfor, er dog for højt for en denne søtype. Den fine og sjældne grundskudsplante tvepibet lobelie har lagt navn til søtypen. Den i Danmark meget sjældne gulgrøn brasenføde er en anden af søens grundskudsplanter.

Langskudsplanterne har et markant mindre rodnet end grundskudsplanterne. Tornfrøet hornblad hører til langskudsplanterne. Ved den seneste planteundersøgelse i Kvie Sø voksede tornfrøet hornblad på søens dybeste punkt og er en af de almindeligste planter i søen.

Kransnålalger bliver trods navnet regnet for vandplanter. I Kvie Sø er der fundet to arter af kransnålalger. Ved den seneste undersøgelse i 2019 voksede de ud til godt 2 meters dybde.

Mosserne har ingen rødder. Denne plantegruppe er i Kvie sø især repræsenteret ved almindelig kildemos. Den er meget almindelig, og Miljøstyrelsen har fundet den på søens dybeste sted.

I sommeren 1992 blev der ulovligt hældt flere tons kalk i Kvie Sø. Det gjorde vandet markant mere basisk, og pH steg fra omkring 5 til omkring 6. Det kan true med at ødelægge de sjældne grundskudplanter. Dog blev vandet ikke så basisk, at planterne forsvandt, da det lykkedes at fjerne størstedelen af kalken igen og i den efterfølgende periode tilføre mere grundvand. Således er der stadig udbredte forekomster af strandbo, tvepibet lobelie og gulgrøn brasenføde i Kvie Sø.

Billede af tvepibet lobelie. Foto MiljøstyrelsenBillede af tvepibet lobelie. Foto Miljøstyrelsen

Billede af strandbo. Foto MiljøstyrelsenBillede af strandbo. Foto Miljøstyrelsen

Billede af tornfrøet hornblad. Foto MiljøstyrelsenBillede af tornfrøet hornblad. Foto Miljøstyrelsen

Udbredelse af undervandsplanter

Udbredelsen af undervandsplanter er steget i den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget Kvie Sø. I 1993 dækkede planterne godt 10 procent af bunden og voksede ud til en maximal dybde på lidt over 1 meter. Ved undersøgelser af vandplanter i søen i perioden 2009 til 2017 dækkede planterne knap 70 procent af bunden, og der blev fundet planter ud til søens dybeste punkt på godt 2,6 meter. I 2019 var der stadig planter ud til 2,6 meter, men planterne dækkede kun cirka halvt så meget af bunden som i 2017. Det hænger sammen med det højere klorofyl niveau og lavere sigtdybde i 2019, således at levevilkårene for planterne har været dårligere det år.

De mest dominerende arter er strandbo, almindelig kildemos, og tornfrøet hornblad.

""
Punkterne viser Relativ Plantedækket Areal (RPA), som angiver hvor stort et område i procent af søens bund, som er dækket med planter.

""
Punkterne på figuren viser den største dybde hvor der er fundet planter det pågældende år. Bemærk at planterne vokser ud til søens største dybde de seneste år.

Flydebladsplanter

Det gælder for samtlige undersøgelser af planter i Kvie Sø fra 1993-2019, at der var meget få flydebladsplanter i søen. I 2019 blev der fundet vandpileurt, stor andemad, liden andemad og svømmende vandaks. Men der var meget få, de dækkede tilsammen under én procent.

Billede af andemad. Foto MiljøstyrelsenBillede af andemad. Foto Miljøstyrelsen

Undervandsplanter anvendes i vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Kvie Sø.

 

Links

Data og oplysninger om planter stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf