Næringsstoffer og ilt

Det er vigtigt at kende indholdet af næringsstofferne fosfor og kvælstof, fordi indholdet af næringsstoffer i vandet har stor indflydelse på væksten af planteplankton i søen. Høj koncentration af kvælstof og især fosfor medfører kraftig vækst af planteplankton og dermed uklart vand. Fosfor er det næringsstof, der i de fleste søer er den mest begrænsende faktor for væksten af planteplankton. Det vil generelt sige at jo mindre fosfor jo mindre planteplankton.
Når planteplankton synker ned til bunden, bliver det nedbrudt af bakterier, hvilket bruger ilt og frigiver næringsstoffer til vandet igen. Iltforbruget kan blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden, hvilket fjerner livsgrundlaget for dyr og planter.
I Kvie Sø undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer og ilt 19 gange om året hvert andet år (fra 2015) på en målestation, der ligger i den dybeste del af søen. Fra perioden 1989 til 2015 blev der taget prøver hvert år.

Fosfor i Kvie Sø

Indholdet af fosfor i Kvie Sø har ikke ændret sig væsentligt igennem perioden fra 1989 og frem til i 2017. Dog er der variationer fra år til år, som især skyldes klimatiske forhold. Søens fosforindhold er for højt til at søens tilstand er god og en del af fosforen må formodes at blive tilført via grundvand, da søen er uden tilløb. I 2019 ses en markant stigning i sommergennemsnittet for fosforkoncentrationen i forhold til de øvrige målinger i perioden. Det endnu uklart, hvad der er skyld i denne stigning og det bliver således interessant at se, om det er en tendens, som fortsætter næste gang søen bliver overvåget i 2021. Om der således er tale om en vedvarende forværring i næringsstofbelastningen eller om der bare er tale om en år til år variation.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af fosfor over en årrække i Kvie Sø.

Kvælstof i Kvie Sø

Indholdet af kvælstof svinger ligesom fosfor ret meget gennem årerne, og der er ingen klar tendens. Dette kan især skyldes klimatiske forhold. En undtagelse er dog i 2019, hvor niveauet af kvælstof ligesom fosfor, også var cirka dobbelt så højt som normalt. Det er endnu uklart, hvad der er skyld i denne stigning og det bliver således interessant at se, om det er en tendens som fortsætter næste gang søen bliver overvåget i 2021. Om der således er tale om en vedvarende forværring i næringsstofbelastningen eller om der bare er tale om en år til år variation.

Kvælstoffet i Kvie Sø findes overvejende som uorganisk kvælstof i vinterhalvåret og næsten udelukkende som organisk bundet kvælstof i sommerhalvåret.

 

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af kvælstof over en årrække i Kvie Sø.

Iltforhold i Kvie Sø

Kvie Sø er lavvandet og ikke lagdelt om sommeren. Miljøstyrelsen måler vandets indhold af ilt på søens dybeste sted.
Om sommeren bliver det organiske materiale nedbrudt under forbrug af ilt ved bunden. Således er der om sommeren lidt mindre ilt ved bunden end ved overfladen og iltforholdene i søen er således gode hele året.

Links

Se målinger fra undersøgelser af næringsstoffer og ilt i Kvie Sø på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om fosfor og kvælstof stammer fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf