Geografi og fysiske forhold

Kvie Sø er en næsten cirkelrund sø med et areal på 30 hektar. Kvie Sø er lavvandet. Den er i gennemsnit er 1,2 meter dyb og 2,6 meter dyb på det dybeste sted. Da Kvie Sø er lavvandet, bliver der ikke dannet temperaturlagdeling om sommeren.
Søen opstod i slutningen af sidste istid for omkring 12.000 år siden, i forbindelse med at en kæmpe isklump smeltede. Den oprindelige sø var omkring 7 meter dyb, men som følge af naturlige aflejringer af uorganiske og organiske materialer er dybden reduceret til det, vi kender i dag.
Søen befinder sig i et ret fladt terræn mellem to ådale, som ligger cirka 5 meter nede i terrænet. Kvie Sø befinder sig mellem Grindsted Å mod nordvest og Ansager Å mod sydvest. Søen ligger på vandskellet mellem de to vandløb, hvilket betyder at der ikke strømmer meget grundvand til søen.

Dybdekort over Kvie Sø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.Dybdekort over Kvie Sø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.

Kvie Sø ligger i Varde Kommune mellem Grindsted og Varde. Søens hydrologiske opland er meget lille, nemlig blot 78 hektar. Jorden i oplandet består hovedsageligt af sandet jord, der er ret groft. Oplandet består af lidt over 40 procent opdyrket jord, lidt over 30 procent arealer med natur og knap 10 procent skov. Kvie Sø har ingen overfladiske tilløb. Der er afløb fra nordenden af søen til Varde Å. I perioder tørrer afløbet ud. Der bliver kun ledt en mindre mængde fosfor til søen. Det kommer fra det åbne land og spredt bebyggelse.

Kort over oplandet til Kvie Sø samt søens placering i Danmark.Kort over oplandet til Kvie Sø samt søens placering i Danmark.

Varde Kommune har målsat Kvie Sø som en såkaldt badevandssø. Det er imidlertid kun tilladt at bade fra badestranden, der ligger i søens nordlige ende. Det er, fordi de sjældne og akut truede planter i søen skal beskyttes. Søen ligger i naturskønne omgivelser, en isoleret oase med forholdsvis langt til nærmeste badevand. Der er en sti hele vejen rundt om søen, som har en stor rekreativ værdi. Man må ikke fiske eller sejle med motor i Kvie Sø.