Fisk

Fiskesammensætningen i en sø har stor betydning for livet i søen. En klarvandet sø er domineret af rovfisk som gedder og større aborrer. Derimod er en uklar sø domineret af skalle og brasen, som spiser dyreplankton og dermed giver planteplankton rigtig gode vækstvilkår i søen. Sammensætningen af fisk kan således være årsag til at den økologiske tilstand i søen ikke er god.

Miljøstyrelsen undersøger fisk i Kvie Sø cirka hvert sjette år.

Garn sættes sidst på eftermiddagen og tages op tidlig morgen. I løbet af de dage der fiskes, vil Miljøstyrelsen typisk være at finde tæt på søen, hvor garnene skal røgtes og fiskene måles og vejes. Foto MiljøstyrelsenGarn sættes sidst på eftermiddagen og tages op tidlig morgen. I løbet af de dage der fiskes, vil Miljøstyrelsen typisk være at finde tæt på søen, hvor garnene skal røgtes og fiskene måles og vejes. Foto Miljøstyrelsen

Fiskearter

Siden 1989 er der foretaget seks fiskeundersøgelser i Kvie Sø. Der er siden år 2000 registreret tre arter, nemlig gedde, aborre og skalle. Ved undersøgelsen i 1989 blev der kun registreret gedde og ål i søen og i 1995 kun gedde og aborre.

Fiskebestanden

I 2017 var den mest almindelige fisk i søen aborre efterfulgt af skalle. Vægtmæssigt udgjorde aborre og gedde nogenlunde samme andel.

Fiskesammensætning fordelt på antal og vægt ud fra seneste fiskeundersøgelse i 2017
Fiskesammensætning fordelt på antal og vægt ud fra seneste fiskeundersøgelse i 2017

Den samlede rovfiskeandel udgør antalsmæssigt over havdelen af fiskebestanden, mens de vægtmæssigt er klart dominerende.

Billede af aborre. Foto Miljøstyrelsen
Billede af aborre. Foto Miljøstyrelsen

Billede af gedde. Foto MiljøstyrelsenBillede af gedde. Foto Miljøstyrelsen

Billede af skalle. Foto MiljøstyrelsenBillede af skalle. Foto Miljøstyrelsen

Fiskefangstens størrelse angives typisk som CPUE (Catch Per Unit Effort), det vil sige den gennemsnitlige fangst af fisk pr. net, opgjort som henholdsvis antal og biomasse målt i gram. Fangsten opdeles ligeledes efter størrelse med længde over og under 10 cm. Resultaterne er baseret på et antal net, hvis antal og placering er bestemt og fordelt i forhold til søens størrelse og dybde.

Udviklingen af fiskebestanden i Kvie Sø af gået fra få gedder til stigende antal fisk og vægt i takt med at aborre og skalle er indvandret i søen. Selvom skallen er kommet til, ser det ud til at gedde og aborre kan holde mængden af skalle nede på et acceptabelt niveau og den samlede vurdering er, at søen har en god fiskebestand.

Figuren viser fangstens størrelse ved forskellige fiskeundersøgelser angivet i CPUE (Catch Per Unit Effort), som er den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn målt som antal eller biomasse i gram.
Figuren viser fangstens størrelse ved forskellige fiskeundersøgelser angivet i CPUE (Catch Per Unit Effort), som er den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn målt som antal eller biomasse i gram.

Fisk anvendes i vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand. Kvie Sø er kategoriseret som en såkaldt ’type 1’ sø og for søer af denne type, er der på nuværende tidspunkt ikke udviklet et fiskeindeks til beskrivelse af den økologiske tilstand på baggrund af fiskebestanden.

 

Links

Data og oplysninger om fisk stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf