Vandets klarhed

Sigtdybden er et udtryk for vandets klarhed eller gennemsigtighed. Sigtdybden er med andre ord afgørende for lysets evne til at trænge ned i søvandet og betyder dermed noget for, hvor dybt undervandsplanter vil være i stand til at vokse.

Jo mere klart vandet er, jo mere lys kan der trænge ned gennem vandet, og jo bedre er betingelserne for væksten af undervandsplanter. Sigtdybden er derfor også en væsentlig parameter i vurderingen af undervandsplanternes mulighed for at sprede sig til større områder.

Sigtdybden afhænger af, hvor mange partikler der er i vandet og derfor også af, hvor meget planteplankton der er. Dermed er sigtdybden påvirket af tilførslen af næringsstoffer.

Vandets farve (for eksempel brunvandede søer) eller materiale fra søbunden i lavvandede søer, kan dog også påvirke sigtdybden negativt, uden at det betyder, at vandkvaliteten er dårlig.

Miljøstyrelsen måler sigtdybde i Keldsnor 19 gange om året hvert andet år (fra 2015). Målingerne bliver foretaget på samme station og tidspunkt, som man indsamler vandprøver for at undersøge planteplankton og næringsstoffer.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige sigtdybde over en årrække i Keldsnor.

Sigtdybden i Keldsnor er meget lav og er faldet gradvist fra 2014 til 2019. I 2019 var sigtdybden i gennemsnit 0,2 meter.

Måling af sigtdybden. Til højre er der vist hvordan den hvide secchiskive sænkes ned gennem vandet og til venstre ses dybden hvor secchiskiven lige netop ikke kan anes længere (sigtdybden).

Måling af sigtdybden. Til højre er der vist hvordan den hvide secchiskive sænkes ned gennem vandet og til venstre ses dybden hvor secchiskiven lige netop ikke kan anes længere (sigtdybden).
Måling af sigtdybden. Øverst er der vist hvordan den hvide secchiskive sænkes ned gennem vandet og nederst ses dybden hvor secchiskiven lige netop ikke kan anes længere (sigtdybden). Foto Miljøstyrelsen

Links

Se resultater fra undersøgelser af sigtdybde i Keldsnor på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om klorofyl stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf